**Bài mới Trang Nhà Kiến Tánh**

 

www.kientanh.com

 

______

 

*** Yêu cu nhng v , chép bài đây đăng nơi khác, xin hăy đề rơ tên tác gi và ngun (Tác gi là Lê Anh Chí, Ngun là Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com ) ***

__________________

 

Bài Mi Trang Nhà Kiến Tánh tháng 6-10 / 2018

 

Cập nhật tháng 6-10 / 2018:

 

A) Bài Mi

 

a) Thơ : 

419)        Ngh́n năm

420)        Hoa Người

421)        Tào Khê 

422)  Đêm Bến Nước 

423)  Áng Nguyệt 2

424)  Đóa Tánh

 

b) Đon Lun: 

145) Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm? 5  (Kết Luận)

( Bài kệ của Tổ Đạt Ma :

       Ngoài giáo truyền riêng

       Chẳng lập văn tự

       Chỉ thẳng nhân-tâm  / Chỉ thẳng Chân Tâm

       Kiến Tánh Thành Phật

Với câu 3 có thể là :

       Chỉ thẳng nhân-tâm (Trực Chỉ Nhân Tâm)

hay

       Chỉ thẳng chân-tâm  (Trực Chỉ Chân Tâm)

Là một vấn đề tranh luận của nhiều Phật tử Thiền Tông, Tôi đă viết 4 bài đoản luận về vụ này. Bài này tổng kết 4 bài đoản luận ấy và đưa ra những nhận xét : a) Bài 4 đă giải quyết được vấn đề "Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm" b) những ưu/khuyết điểm của bài 1, 2, 3. )

 

c) Phụ Lục : Bài mới Trang Nhà LêAnhChí

       Bấm vào    -- >      Bài mới LêAnhChí

 

B) Diễn tả sơ lược bài mới.

 

a) Ngh́n năm : Lục bát , 9 câu

              Ngh́n năm một tấm t́nh suông

       Muôn năm  nhân thế chỉ tuôn năo phiền...

 

b) Hoa Người : Lục bát , 9 câu

              Như người , hồng đă phai màu

       Như hoa, người đă héo sầu, sầu hoa ...

 

c) Tào Khê : bảy chữ , 8 câu

              V́ sao ấm ức mộng bên lề,

              V́ ai thao thức lạc đường quê ...

 

d) Đêm Bến Nước : bảy chữ , 8 câu

              Bến nước đài trang đêm tĩnh lặng,

              Ngân hà trong suốt vẻ như thiền ...

 

e) Áng Nguyệt 2 : bảy chữ , 8 câu

Đêm nay, Nguyt sáng trên trần thế

Ánh ánh Hoàng Hoa, áng áng trong ...

 

g) Đóa Tánh: bảy chữ , 8 câu

Vằng vặc muôn đời một đóa trong

Đóa cài tùng trúc, đóa viên thông ...

 

h) Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm? 5  (Kết Luận)

Dàn Bài :

I) Thiền Sư Nguyệt Khê khi giảng Bài Kệ chỉ nói Chân Tâm Phật Tánh...

II) Cả 4 bài đều đúng ở một điểm

III) Bài 2 : Minh Tâm, có lư !

IV) Bài 4 : giải quyết được vấn đề

V) Bài 1 : Vọng Tâm và Trực Chỉ tùy căn cơ ?

VI) Bài 3 : Nên vất "Nhân Tâm" ra khỏi "Trực Chỉ" ?

 

 

C) Bài cũ chn lc

 

a) Nhng bài được đọc nhiu nht  :

a1) Thơ

1)           Phật Tánh

107)        Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ 

5)    Tiêu Dao           50)         Bạn Hằng Nga        74)  Vạn Xuân  

138) Trời mùa đông Ba Lê (Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên,52 câu)

111)        Thiền Tâm              261)   Vung Gậy

113)        Dừng Tâm              120)        Trăng vàng

6)           Hồng Hoa               77)         Nắng chiều

49)         Trượng Phu Ngâm          97)         Phật Cầm

167)        Đại Ước Mơ            169)        Bên bờ suối

108)        Đổi Tâm          7)    Phước Chàng Trương Kế

54)         Trăng Thơ                       57)       Trăng mười sáu

58)         Bên Trăng              60)         Gió lay

94)         Bến         11)         Giàu               90)        Thiền Quán

21)         Huyền Sử Phong Kiều            22)         Nhảy Một Cái

27)         Tiếng Bóng Chiều                  31)         Hoa Đèn

32)         Thuyền Thơ            34)  Yêu         37)         Bến Thiền

38)         Có c̣n trở lại ?    39)     Lánh Đời    41)  Cùng Trăng

43)  Thiên Đường   44)  Thiền                     45)  Vô Biên Thiền     

51)  Bạn Trăng       152) Cánh Thiền            53)         Hẹn

52)  Trực Tâm Ca   130) Ai bảo     55)         Mặt Trăng xưa nay

72)  Muôn Thiền 2         128)        Trục Tâm Hành

131)   Thơ Xưa Nay   132)   Muôn Thiền 10     133)   Hồi Chuông

142)    Hoa Tâm      147) Trăng Thanh           148)        Tống Biệt

218)        Ái Ngữ    150)        Ngàn sao        153)       Cảnh như Tâm

154) Cái lạnh  161)        Trăng thơ về   162)  Tánh vô cực

163)   Nhẹ Nhàng 3   166)      Gặp Gỡ      183)       Mênh Mang 2

186)        Thời gian tựa   190)        Hỏi Tâm   191)       Thiền thi nhân

193) Thơ Đàn Thiền        202) Đóa Không             210) Minh B́nh

223)        Muôn hồng ngh́n tía      247) Thiền sinh sinh Thiền

227) Hoàng Hoa      228) Hoàng diễm Hoa            229) Có Không       

230)        Đôi Ḍng 233)        Trăng tŕ         243)        ảo giác

219)   Tâm tự sáng   215)  Tâm thế Tánh     252)        ảo Mộng

251)   B́nh minh đến             249) Lời Cuộc Đời        253) Hằng Như

260)    Ai bảo 3              272) Ṛng Ṛng      277)       Định lư Thiền

285)   Nhụy Tâm     288) Trăng liễu nhân     289)       Một nhịp cầu

290)   Tâm luyến hẹn 301)     Hoàng hôn đẹp   307)              Chúc Tết Thiền

308) Áng huyền nhiệm   309)  Có Không 2           310)        Nụ Mai

313)   Muôn Thiền 24            317) Lăng Tiên               319)        Vất Vọng

320)   Hoàng hôn nối        327)  Thấy, thấy    340)   Đạo Tiếp Tuyến

341) Dáng mây      345)        Thơ là      347) Cố định Chân Tâm

349)    B́nh minh vẽ   352)    Mở vầng tâm 2   355)             Ṿm trời thiền

356)        Thiên nga xa   357)        Tiểu kiều     358)          Trời diễm

359)          Lập Thiền 364)            Hiển Lộ           367)        Trăng như là

368)        Tâm kết Tánh 370)        Hồn Thiền              376)        Thiền chiến sĩ

379)               Bốn mùa 381)               Hoa Trăng               383)          Thấy

384)        Sự Nghiệp              386)        Như thể...        388)               Tánh giăng giăng

389)        Hoa Vạn Xuân      390)        Phương Phương         391)   Gánh Thiền

393)         Phẳng lặng phương    395)               Tâm là     398)           Vô Cực

Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

Mục Lục Thơ ‘Hoa’

Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

Mục Lục Thơ Tâm

Mục Lục Thơ Thiền Toán

Mục Lục Thơ ‘Trăng’

Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

Mục Lục Thơ Xuân Tết

Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

a2) Đoản  Luận

9)           Đạt Ma Sư T

82)         Phương pháp, cách thc tp th _và th cũng là thin

102)        Phương pháp làm lưng thẳng ra 2

80)         Phương pháp làm lưng thng ra và vài điu cn biết để tu tp thin định hay Yoga

7)           Thin-tông chng tu thin-định !

52)  "Không tr vào đâu c ! " th́ Kiến Tánh tc th́ !

55)  ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 1

58)  ảnh hưởng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 2

60)         Pháp Thin ca Ngũ T Hong Nhn, v thin sư vĩ đại

20)  Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có ... Đại T́nh !

84)         Đạt Ma Sư Tổ 2

75)         Thin định và Toán hc

62)         T Vô Ngă đến Chân Ngă_-con đường hp lư và hin nhiên !

44)         Yếu ch Thin Tông = Không tr vào đâu c !

41)  Danh xưng Đại Trượng Phu !

 1)          Kiến Tánh Thành Pht 1

2)           Kiến Tánh Thành Phật 2

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

131)        Thần Tiên Thánh Phật

140)       Thần Tiên Thánh Phật 2

94)         Gii đáp câu đố ca Lc T trong Kinh Pháp Bo Đàn

6)           Đại Cương v Phương Thc Thin Tông

118)        Thánh nhân đăi kẻ khù khờ, Thánh nhân là kẻ khù khờ !      

68)         Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo T ?)

136)        Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?  4

85)         Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh điển Nhị Thừa)

108)        Diêm Vương có Nghiệt Kính đài ... Làm sao Nghiệt Kính đài lại có thể biết hết bí mật của tất cả chúng sinh ???  

70)         Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

51)         Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

10)         Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

5)           Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

21)         Phật Tánh chưa hề bị ô nhiễm

113)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân !

114)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 2

115)        Nguyệt tợ loan cung bất xạ nhân 3

141)       Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu      ( Danh xưng Đại Trượng Phu 4 )

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

 

b) Bài cũ c̣n mi

143)        Chẳng phải Kiến Tánh 2

 144)              Một tư thế Yoga bổ ích cho sức khỏe và cho... tinh thần

142)               Tôi đă đến cửa Quỉ Môn Quan, nhiệt độ 23C

141)       Vô độc tất trượng phu, Vô độc là bản chất của Đại Trượng Phu      ( Danh xưng Đại Trượng Phu 4 )

140)       Thần Tiên Thánh Phật 2

( Bài này, tiếp tục bài 131 ( Thần Tiên Thánh Phật ) , bàn về :

_-liên hệ  giữa Thần Tiên Thánh Phật với con người, vd Trần Nguyên Hăn  được (bị) nhà Mạc truy tặng đại vương là bất hạnh lớn cho Trần Nguyên Hăn chớ chẳng phải được làm thần,

_-Sinh vi Tướng  tử vi Thần ?,

_-Thần cai trị Thánh không cai trị,

_-tại sao Tôn Ngộ Không lại tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh,

_-tại sao Đạt Lai Lạt Ma chẳng phải là vua-và-Thần, vua-và-Trời

 vv ... ) 

138)       Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành 2

( Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân )

(Trong bài trước (107:    Vua Lê Thái Tông là Phật Tử thuần thành) tôi có ngỏ ư ngạc nhiên rằng một vị vua ‘đức như vua Thuấn’ lại có thể bức tử ông Lê Ngân v́ một tội nhỏ, từ lúc ấy, tôi đă đọc lại nhiều lần đoạn văn của Đại Việt Sử Kư Toàn Thư nói về vụ án đó, và đi đến kết luận rằng Vua Lê Thái Tông không hề bức tử ông Lê Ngân. Bài này đưa ra những lư do tại sao tôi có thể quả quyết như vậy )

139)               Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo

( Cư sĩ  là Phật tử tu tại gia , do đó chữ ‘Phật giáo’ trong tựa đề (‘Trạng Tŕnh là cư sĩ Phật giáo’) là thừa ; nhưng tôi vẫn dùng, để nhấn mạnh rằng Trạng Tŕnh Phật tử. Bài này trưng những bằng chứng rằng Trạng Tŕnh là cư sĩ, sau đó nói đến những đóng góp của Trạng Tŕnh cho Phật giáo...)

 

-=-=-=-=-=

 

Bài Xưa .-

 

Đây là những bài mới đă . . . cũ

Những bài này khác với Mục Lục và giống với Bài Mới:

_Xếp theo thứ tự thời gian đảo ngược

_Có diễn tả sơ lược các bài

 

Bài Xưa cuối cùng (Mới nhất):

 

       bấm vào : - - > >          Bài Xưa 41

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

 

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *