Trăng thơ về

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             *           *           *    

             Trăng thơ đỉnh núi chon von, 

       Bấy hoàng hôn , bấy lon bon hôn hoàng  !

*

             Trăng về Trăng sáng Trăng vàng,

       Bấy hoàng hôn , bấy điểm trang hôn hoàng  !

*

             Trăng thơ kiều diễm mịn màng, 

       Trăng đem Ngă Tịnh, Trăng mang Lạc Thường

*

             Trăng về  tỉnh tĩnh đường đường,

       Trăng thơ Phật Tánh, tâm vương, một thiền ! 

             Trăng về  ửng sáng Tây Thiên !

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------