Mục Lục Đoản Luận Kiến Tánh

 

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

 

 

Mục Lục những bài luận cập nhật từ tháng 8-2008 ,

        bấm vào - - >  Luận 2

 

 

Cập nhật trung tuần tháng 3 và đầu tháng 4-2005 :

1)             Kiến Tánh Thành Phật

2)             Kiến Tánh Thành Phật 2

3)             Truyền Tâm Ấn Tâm

4)             Định Nghĩa Kiến Tánh

5)             Ngồi tù ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới

6)             Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

Cập nhật ngày 29-4-2005 :

7)             Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

Cập nhật đầu tháng 6-2005 :

8)             Tâm Không chưa phải là chân lư

Cập nhật đầu tháng 7-2005 :

9)             Đạt Ma Sư Tổ

Cập nhật đầu tháng 8-2005 :

10)           Nhân Duyên Nhân Quả, những điều trông thấy . . .  

Cập nhật tháng 9-2005 :

11)           Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

12)          Luận Kiếm

13)           Luận Kiếm[2]

Cập nhật đầu tháng 10-2005 :

14)           Luận Kiếm ở núi Tâm

15)           Luận Kiếm ở núi Tâm[2]

Cập nhật trung tuần tháng 11-2005 :

16)           Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă     

Cập nhật tháng 12-2005 :

17)           Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền       

18)           Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !      

19)           Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

Cập nhật đầu tháng 1-2006 :

20)           Thánh Nhân không có t́nh , chỉ có . . . Đại T́nh !

                ( Luận Kiếm 3 : Thánh Nhân Kiếm )    

Cập nhật Tết Bính Tuất :

21)           Phật Tánh chưa hề ô nhiễm

Cập nhật đầu tháng 2-2006 :

22)           Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

23)           Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông  

Cập nhật tháng 3-2006 :

24)           Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

                ( Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ )

25)           Chú thích bài thơ "Vui" 

                ( Pháp thiền "Tâm rỗng lặng là nhà " )

26)           Người c̣n tu măi, hỡi người tu !

Cập nhật tháng 4-2006 :

27)           Phép Bích Quán của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

28)           Độ thân này ?

Cập nhật tháng 5-2006 :

29)           Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

Cập nhật tháng 6-2006 :

30)           Đốn Ngộ cũng là tu !

31)           Khéo dùng phương tiện !

32)           Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ?

Cập nhật tháng 7-2006 :

33)           Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

34)           "Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

Cập nhật tháng 8-2006 :

35)           Rời Động và Tĩnh là Đại Tọa Thiền !

36)           Thế nào mới xứng danh  là Thiền-sư ?

Cập nhật tháng 9-2006 :

37)           Không trụ vào đâu cả ! 

                ( Kinh Kim Cang )

38)           Câu định nghĩa SAI của thiền-sư Huệ Hải Đại Châu

Cập nhật tháng 10-2006 :

39)           Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)           Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

Cập nhật tháng 11-2006 :

41)           Danh xưng Đại Trượng Phu ! 

                ( Luận Kiếm 4 : Trượng Phu Kiếm và Thiền Tông Kiếm )

42)           Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

                ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1] )

Cập nhật tháng 12-2006 :

43)           Chẳng phải phá chấp !

44)           Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

Cập nhật tháng 1-2007 và đầu tháng 2-2007  :

45)           Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [2]

                ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [2] )

46)           Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

                ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

47)           Định lư sống c̣n của Thiền Tông 

                ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [4] )

Cập nhật Tết Đinh Hợi :

48)           Tâm Thông chớ chẳng phải Tâm Không

Cập nhật tháng 3-2007 :

49)           Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

50)           Thiền Định và Thiền Thiền Tông

                ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

Cập nhật tháng 4-2007 :

51)           Câu chuyện Lục Tổ và Huệ Minh

52)           "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

                ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [6] )

Cập nhật đầu tháng 5-2007 :

53)           Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?

54)           Trực Chỉ. . . MINH Tâm !

                ( Trực Chỉ Nhân Tâm hay Trực Chỉ Chân Tâm ? [2] )

Cập nhật Phật Đản (PL 2551) :

55)           Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [1]

56)           Ngũ Tổ và Luc Tổ : niệm niệm không trụ !

                (Yếu chỉ thiền tông và giải quyết vấn đề vô niệm)

Cập nhật tháng 7-2007 :

57)           Minh Tâm Kiến Tánh

58)           Ảnhởng của Ngũ T Hoằng Nhẫn [2]

Cập nhật tháng 8-2007 :

59)           Chẳng phải Kiến Tánh

60)           Pháp Thiền của Ngũ T Hoằng Nhẫn, v thiền đại

Cập nhật tháng 9-2007 :

61)           Sát Na Định

62)           Từ Vô Ngă đến Chân Ngă  _con đường hợp lư và hiển nhiên !

Cập nhật tháng 10-2007 :

63)           Ngũ Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

64)           Lục Tổ và bài kệ của Tổ Đạt Ma

65)           Tổ Đạt Ma và bài kệ của Tổ Đạt Ma

Cập nhật trung tuần tháng 11-2007 :

66)           ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

Cập nhật trung tuần tháng 12-2007 :

67)           Luận ‘‘không trụ’’

68)           Biết người là khôn, Biết ḿnh là sáng (Lăo Tử ?)

Cập nhật tháng 1-2008 :

69)           Tâm b́nh thường chẳng phải là Đạo

70)           Vương Dương Minh chẳng phải Thiền-tông

Cập nhật Tết Mậu Tư (đầu tháng 2-2008 ) và trung tuần tháng 2-2008 :

71)           Luận ‘‘không trụ’’ 2

72)           Chánh định trong Phật Pháp

Cập nhật tháng 3-2008 :

73)           Giải (đáp) công án chẳng phải Thiền Tông

74)           Luận ‘‘không trụ’’ 3

Cập nhật tháng 4-2008 :

75)           Thiền định và Toán học

76)           Thiền quán và Toán học

Cập nhật tháng 5-2008 :

77)           Luận ‘‘không trụ’’ 4

78)           T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’

Cập nhật tháng 6-2008 :

79)           T Bách Trượng : ‘‘Không lầm nhân qu !’’ 2

80)           Phương pháp làm lưng thẳng ra vài điều cần biết đ tu tập thiền định hay Yoga

                ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 1 )

 

Cập nhật tháng 7-2008 :

81)           Phải vất ‘‘nhân tâm’’ ra khỏi ‘‘Trực chỉ’’ (để tránh hiểu lầm)

                ( Câu thứ ba của  bài kệ là ‘‘Trực chỉ Chân-tâm’’ hoặc ‘‘Trực chỉ minh tâm’’ )

82)           Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

                ( Nguyên tắc và phương pháp thiền căn bản 2 )

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

                Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

                Mục Lục Thơ Tâm

                               Mục Lục Thơ Thiền Toán

        Mục Lục ThơTrăng’

                 Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

        Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

                Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

---------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *