"Đốn Ngộ tiệm tu" hay "Đốn Ngộ tu lẹ" hay "Đốn Ngộ hết tu" ???

 

                                Lê Anh Chí

 

Dàn Bài :

I ) Đốn Ngộ  là Kiến Tánh

II ) Đốn Ngộ cũng là tu

III ) Đốn Ngộ tiệm tu

IV ) Đốn Ngộ tu lẹ

V ) Đốn Ngộ hết tu

VI ) Tiệm tu, tu lẹ, hết tu : đều đúng

VII ) Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

 

 

I ) Đốn Ngộ  là Kiến Tánh

 

Chữ Đốn Ngộ  trong bài này là Kiến Tánh.

( V́ có nhiều cái ngộ khác, như "ngộ tâm không ", chẳng hạn )

 

 

II ) Đốn Ngộ cũng là tu

 

Đốn Ngộ cũng là tu !

Thường người tu nghe một câu chuyển ngữ rồi ngộ !

Từ khi nghe câu (hay đọc câu) chuyển ngữ cho đến khi ngộ ; ‘giai đoạn’ này là ‘giai đoạn’ tu hành !

Bởi v́ nếu được câu chuyển ngữ mà cứ b́nh chân như vại th́ chẳng thể Kiến Tánh ! Người tu phải áp dụng câu chuyển ngữ vào tâm mới Kiến Tánh được !

Sự tu hành này chỉ kéo dài nửa phút, 15 giây đồng hồ nhưng vẫn là tu !

Một sự tu hành quan yếu v́ giải quyết được vấn đề từ vô lượng kiếp !

 

Tôi nhấn mạnh điểm này ở đây : v́ rất nhiều người hiểu lầm rằng:

_ câu chuyển ngữ là một câu thần chú, nghe cái th́ ngộ liền !

_ câu chuyển ngữ là bảo bối, như tu tiên trong truyện Phong Thần vậy !

_ câu chuyển ngữ là phép lạ , phép khai ngộ, của vị thầy khai tâm cho học tṛ ! câu chuyển ngữ giống như nội lực của thầy truyền cho học tṛ , như trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung , Cổ Long ! ( tức là họ hiểu lầm ba chữ ‘truyền tâm ấn’)

Xem bài "Đốn Ngộ cũng là tu !"

 

 

III ) Đốn Ngộ tiệm tu

 

Đốn Ngộ rồi tu từ từ.

Nói ‘từ từ’ đây là so sánh với Đốn Ngộ, v́ Đốn Ngộ chỉ kéo dài nửa phút, 15 giây đồng hồ. C̣n nếu so sánh với người khác th́ không thế : v́ sau khi Kiến Tánh , sự tu hành rất dễ dàng và lẹ làng, có thể có muôn ngàn chứng đắc , muôn ngàn chánh định.

 

 

IV ) Đốn Ngộ tu lẹ

 

Đốn Ngộ rồi th́ tu lẹ làng.

Đây là điều đă nói ở trên và trong bài " Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc".

 

 

V ) Đốn Ngộ hết tu

 

Đốn Ngộ rồi th́ khỏi tu, hết tu.

"Hết tu" có 2 nghĩa :

1) như đă viết trong " Người c̣n tu măi, hỡi người tu !", sau khi Kiến Tánh :

__Tu tự nhiên như hơi thở ra vào

__Tu thanh nhàn như ngày tháng tiêu dao

Sự tu hành này có thể xem như chẳng phải là tu. Ta có thể nói : Đốn Ngộ hết tu !

 

2) "Hết tu" theo nghĩa người đời : ví như thi đậu, có bằng cấp rồi th́ trụy lạc, ăn chơi phè phỡn !

"Hết tu" theo nghĩa này th́ không thể được ! Không thể nói ‘Đốn Ngộ hết tu ’ !

Bởi v́, đắc đạo rồi vẫn tu tiếp như đă viết trong " Người c̣n tu măi, hỡi người tu !",

 

 

VI ) Tiệm tu, tu lẹ, hết tu : đều đúng

 

Kiến Tánh rồi vẫn tu tiếp ! Đắc đạo theo bất cứ tông phái nào, cũng vẫn tu tiếp. Chính ra v́ đắc đạo, mới tu hoài : nếu không đắc đạo, th́ kiếp sau trở lại sẽ có giai đoạn nghỉ ngơi, nghỉ hè , chẳng tu !

Tiệm tu, tu lẹ, hết tu : đều đúng :

_ Đốn Ngộ tiệm tu : tiệm tu đây là so sánh với Đốn Ngộ, v́ Đốn Ngộ chỉ kéo dài nửa phút, 15 giây đồng hồ.

_ Đốn Ngộ tu lẹ: v́ sau khi Kiến Tánh , sự tu hành rất dễ dàng và lẹ làng

_ Đốn Ngộ hết tu , v́ sau khi Kiến Tánh : sự tu hành tự nhiên, thanh nhàn có thể xem như chẳng phải là tu.

 

 

VII ) Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

 

Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc ! Trên Trang Nhà Kiến Tánh, tôi nhấn mạnh điểm này, dùng câu này, thay v́ nói "Đốn Ngộ tiệm tu". V́ "Đốn Ngộ tiệm tu" có thể gây hiểu lầm :

_ hiểu lầm chữ Đốn Ngộ

_ hiểu lầm chữ Kiến Tánh

_ hiểu lầm  rằng  Kiến Tánh chẳng ích chi ! ( v́ sau đó phải tu dài dài !)

 

*

* Lê Anh Chí *.

----------------------

Kinh sách tham khảo

Kinh :

        Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

        Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

        Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

        Kinh Kim Cang

        Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

        Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

        Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

        Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

        Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

        Chứng Đạo Ca, Huyền Giác dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

        Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

        Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

        Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

        Lâm Tế Ngữ Lục

        Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

        Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

        Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

 

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------