M ụ c    L ụ c

 

 

Trang Nhà KiếnTánh   www.kientanh.com

 

 

Bài mới

 

Đoản Luận

        Kiến Tánh Thành Phật

        Kiến Tánh Thành Phật[2]

        Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

        Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

        Tâm Không chưa phải là chân lư

        Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật    

        Chẳng phải Vô Ngă, chẳng phải Đại Ngă     

        Tại sao là Tối Thượng Thừa Thiền       

        Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !      

        Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

        Phật Tánh chưa hề ô nhiễm

        Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông  

        Chẳng phải "Không nghĩ thiện, không nghĩ ác" !

                ( Bài pháp đầu tiên của Lục Tổ )

        Đốn Ngộ cũng là tu !

        Bài kệ của cư sĩ Huệ Năng : chẳng phải phá chấp !

        Không trụ vào đâu cả !    ( Kinh Kim Cang )

        Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

        Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

        Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

        ( Chân Lư theo Phật Giáo Đại Thừa [1]

        Kim Cang Công Truyền thời k hưng thịnh của Thiền Tông

        Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

 

        "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

 

        Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

 

        Mục Lục Nguyên Lư Thiền Tông

 

        Mục Lục "Không Trụ"

 

        Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

 

        Mục Lục Ngũ Tổ

 

        Mục Lục Luận Kiếm

 

        Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

 

 

        và những bài viết khác

 

 

Thơ

        Phật Tánh       Thiền Tông     Thuyền Thơ    Trượng Phu Ngâm          Thiền               Đàn

        Hoa Đèn         Vạn Xuân       Nắng chiều     Thiền Quán        Phật Cầm

        Trời mùa đông Ba Lê     Trăng Thanh           Hồi Chuông    Thơ Xưa Nay                Ngàn sao

        Phương Tŕnh Thiền       Định Đề Phật Tánh        Thần Tiên Tuế Nguyệt        Trực Tâm Ca 

        Mặt Trăng xưa nay         Bên Trăng       Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ                Nhẹ Nhàng

        Muôn Thiền            Nan Kiến Ngâm      Thiền Tâm     Bước Thiền        Dừng Tâm

        Trăng vàng      Đàn 2      Sương Hoa      Muôn Thiền 9         Yếu Chỉ        Hồng Hoa

        Có c̣n trở lại ?       Tiêu Dao         Vui          Phước Chàng Trương Kế         Pháp Ẩn Hiện

        Bạn Hằng Nga        Người Bạn Xưa Nay      Huyền Sử Phong Kiều            Si     Trăng Già

 

        và những bài thơ khác

 

 

Hộp Thư  

 

Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam

 

Nối kết Văn Học

 

Bài Xưa .-

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------