Muôn Thiền

 

 

                              Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Trăng Thiền sáng , vươn ḿnh tỏ rạng,

                Áng Thiền thanh, lăng mạn thướt tha

                    Hồn Thiền thắm đượm sơn hà,

                Suối Thiền róc rách, như là, là như . . .

 

 

                Mây Thiền nổi, thừa dư óng ả,

                Tánh Thiền chung, dạ dạ ứng hành

                    Sóng Thiền bèo giạt sao đành,

                Biển Thiền b́nh lặng khéo giành Thể Không

 

                    Muôn Thiền ở một tấc ḷng !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com