Trang Nhà Kiến Tánh

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiến Tánh

Kiến Tánh Thành Phật 2

 

"Không trụ vào đâu cả !" th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

 

                Ngoài giáo truyền riêng                  Chẳng lập văn tự       

                Trực Chỉ MINH Tâm                     Kiến Tánh Thành Phật

                ( Trực chỉ Chân-tâm                       Kiến Tánh Thành Phật )

                                                ( Đạt Ma Sư Tổ )   

 

 

Thiền Tông      Thiền-tông chẳng tu thiền-định !             Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

Phật Tánh        Nguyên Lư Phương Thức Thiền Tông                Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [1]

 

 

                        Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

Trời mùa đông Ba Lê     Thiền Tâm       Thuyền Thơ        Ngàn sao         Thể vạn vật          Thơ Đàn Thiền

                        Phương pháp làm lưng thẳng ra và điều cần biết để tu định

 

 

                                        **Bài mới**Thơ**Đoản Luận**  

Nguyên Lư Vượt và Phá Nhập    Định lư sống c̣n của Thiền Tông       Ngũ Tổ : niệm niệm không trụ

Thiền Định và Thiền Thiền Tông                    Phương pháp, cách thức tập thở _và thở cũng là thiền

Cánh Thiền      Cái lạnh     Nhẹ Nhàng 3        Đại Ước Mơ      Bên bờ suối   Thời gian tựa   Biệt Ly

 

 

Người c̣n tu măi, hỡi người tu !    Đốn Ngộ cũng là tu !   Danh xưng Đại Trượng Phu ! 

Vũ Trụ            Tâm thế Tánh          Muôn hồng ngh́n tía    Hoàng Hoa      Hoàng diễm Hoa

 

 

Ngũ Tổ Kiến Tánh khi nào và do đâu?           Minh Tâm Kiến Tánh               Luận ‘‘không trụ’’ 2

Thiền thi nhân         Ngược Xuôi    Đến Tâm Thiền        Cảnh Chân      Tâm đi lạc       Mênh Mang 2

 

 

Tâm Không chưa phải là chân lư            Pháp an tâm của Tổ Đạt Ma cực kỳ giản dị !

Chứng minh rằng Niết Bàn của Phật khác với Niết Bàn của A La Hán (dùng Kinh Nhị Thừa)

Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ       Phật Cầm      Trăng vàng      Bên Trăng       Thiền       Hoa Đèn

 

 

                        Pháp thiền hành "Không trụ vào đâu cả !"

Bạn Hằng Nga Phước Chàng Trương Kế     Huyền Sử Phong Kiều    Trực Tâm Ca       Hồng Hoa

 

                                                Kiến Tánh Thành Phật 3

                                                Kiến Tánh Thành Phật 4

Ảo giác           Uất Kim Hương      Thiền sinh sinh Thiền       Phiêu lưu     Hồi Chuông   Tâm Sương

________________________________________________________

 

=== Như tên gọi, trọng tâm của Trang Nhà Kiến Tánh là Pháp Môn Kiến Tánh (tức Thiền Tông) : Trang Nhà đăng những bài viết, bài thơ nói về Phật Tánh, sự Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật, và phương pháp tu tŕ của Thiền Tông. Ngoài ra, có một số bài viết về những vấn đề quan trọng của Phật Pháp Cơ Bản và Phật Pháp Tổng Quát.===

 

*Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com xuất hiện vào ngày mùng 8 tháng 2 năm Ất Dậu (17/3/2005), (dùng Unicode (Times New Roman, Verdana)).*

 

119)        Lời phi lộ (Trang Nhà Kiến Tánh)

120)         Lời phi lộ 2  (Trang Nhà Kiến Tánh)

122)        Lời phi lộ 3   (Trang Nhà Kiến Tánh)

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

                Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’  

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

                Mục Lục Thơ Tâm

                                Mục Lục Thơ Thiền Toán

        Mục Lục ThơTrăng’

                 Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                                Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

        Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’      

                Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

---------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *