Muôn hồng ngh́n tía

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Gió hây hẩy, lấy làm ghi,

       Muôn hồng ngh́n tía đă qui y rồi !

*

             Phù sa cát bụi đắp bồi,

       Muôn hồng ngh́n tía luân hồi chán chê !

*

             Hồi chuông như thể nguyện thề,

       Trăm hoa man mác chẳng mê đắm hoài

*

             Ai ơi thao thức canh dài,

       Hăy theo Bỉ Ngạn , liên đài Tánh trong

             Hoa hoa sắc sắc , thông ḍng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------