Lời phi lộ (Trang Nhà Kiến Tánh)

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Kiến Tánh Thành Phật

II) Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

III) Phật-tâm và tâm giải thoát

IV) Ngoài giáo truyền riêng, Kiến Tánh Thành Phật

V) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn

VI) Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

VII) Tuyệt chiêu của Thiền Thiền Tông

VIII) Tuyệt chiêu của Thiền thiền-định

IX) Thơ Thiền

                            (C̣n tiếp)

__________________________________________

 

Trang Nhà Kiến Tánh xuất hiện từ 3-2005, măi đến nay (6-2013), mới có Lời Phi Lộ, th́ quả là trễ tràng. Đành nói rằng Trễ c̣n hơn Không ! Vả lại, quả nên có Lời Phi Lộ, để chỉ định, xác định tư tưởng chủ yếu của Trang Nhà Kiến Tánh và giải thích tại sao lại có một số bài chính yếu ngoài và trong Thiền Tông. Bài này sẽ nói về chiều hướng tương lai của Trang Nhà ... Bài có nhiều chi tiết, nên khá dài, đây là phần đầu, phần sau sẽ đăng vào lần cập nhật tới (và sẽ nói đến vấn đề trả lời điện thư)...

 

I)  Kiến Tánh Thành Phật

 

a) Mục đích của Trang Nhà Kiến Tánh

Như tên gọi, trọng tâm của Trang Nhà Kiến Tánh là Pháp Môn Kiến Tánh (tức Thiền Tông) : Trang Nhà đăng những bài viết, bài thơ nói về Phật Tánh, sự Kiến Tánh, Kiến Tánh Thành Phật, và phương pháp tu tŕ của Thiền Tông. Ngoài ra, có đăng một số bài viết về những vấn đề quan trọng của Phật Pháp Cơ Bản và Phật Pháp Tổng Quát.

 

b)  Kiến Tánh Thành Phật

Việc thứ nhất, khi giải thích Thiền-tông, là trả lời câu hỏi : Thế nào là Kiến Tánh Thành Phật ?

Kiến Tánh là   chứng ngộ Phật Tánh , là   chứng ngộ Đại Niết Bàn, là   chứng ngộ Thường, Lạc, Ngă, Tịnh ...

Xem

1)    Kiến Tánh Thành Phật 1

2)    Kiến Tánh Thành Phật 2

90)  Kiến Tánh Thành Phật 3

91)  Kiến Tánh Thành Phật 4

 

Xem thêm :

4)    Định Nghĩa Kiến Tánh

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

 

 

II) Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

 

Việc thứ nh́, khi giải thích Thiền-tông, là chỉ rằng Thiền-tông khác với thiền-định ! Xem

7)           Thiền-tông chẳng tu thiền-định !

 

Xem thêm :

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

50)         Thiền Định và Thiền Thiền Tông

75)         Thiền định và Toán học

76)         Thiền quán và Toán học

99)         Nguyên lư Thiền định. Nguyên tắc đạt giải thoát bằng Thiền định

 

 

III) Phật-tâm và tâm giải thoát

 

Mục đích Thiền Tông là Kiến Tánh

Kiến Tánh là   chứng ngộ Phật Tánh

                 chứng ngộ Đại Niết Bàn

                 chứng ngộ Thường, Lạc, Ngă, Tịnh

                 chứng ngộ Bản Thể của Tâm

              là chứng ngộ Trạng Thái của Tâm của Phật

 

Phật-tâm là Phật Tánh, là  Thường, Lạc, Ngă, Tịnh

Tâm giải thoát là  Thường, Tịnh

Mục đích Thiền Tông là  chứng ngộ Phật Tánh chứng ngộ Phật-tâm

Mục đích Thiền Định  đạt được Tâm giải thoát

 

 

IV) Ngoài giáo truyền riêng, Kiến Tánh Thành Phật

 

Bài kệ nổi tiếng của vị Tổ Sư của ta, bài kệ trấn sơn của Thiền Tông :

       Ngoài giáo truyền riêng

       Chẳng lập văn tự

       Chỉ thẳng Chân-tâm

       Kiến Tánh Thành Phật

Từ khi Phật c̣n tại thế đến Tứ Tổ của Thiền Tông Đông-độ, sự hành đạo của Thiền Tông

       Ngoài giáo truyền riêng, Kiến Tánh Thành Phật

 

Truyền riêng tức biệt truyền. Biệt truyền chứ chẳng phải Bí Truyền !

Việc biệt truyền này thường xảy ra trước công chúng, chẳng có ǵ là bí mật cả. Biệt truyền v́ Lấy Tâm Truyền Tâm.

Tức là, dùng một chuyển ngữ,

       Chỉ thẳng Chân-tâm (của học tṛ)

       (Để học tṛ) Kiến Tánh Thành Phật

Xem :

9)           Đạt Ma Sư Tổ

 

 

V) Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn

 

Chính ra, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới thật là Tổ Sư của Thiền Tông Đông-độ. V́ sự hành đạo của Thiền Tông từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đă biến cải lớn :

_-Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn : ngài Ngũ Tổ làm một cuộc đại cách mạng , ngài dạy rằng thọ tŕ Kinh Kim Cang có thể thấy tánh. Nghĩa là ta có thể tự tu, tự chứng Chân Tâm bằng Kinh Kim Cang !

Đây là phương thức công truyền , khác hẳn với

                     Ngoài giáo truyền riêng

_-Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn c̣n dạy phương thức tự tu hằng ngày trong khi chờ đợi sự chứng ngộ Chân Tâm

Xem :

60)         Pháp Thiền của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, vị thiền sư vĩ đại

37)         Không trụ vào đâu cả !  

              ( Kinh Kim Cang )

39)         Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

40)         Nhị Thừa trụ quán , ta không trụ

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

67)         Luận ‘‘không trụ’’

71)         Luận ‘‘không trụ’’ 2

74)         Luận ‘‘không trụ’’ 3

77)         Luận ‘‘không trụ’’ 4

103)        Thấy ngổn ngang những mấy ngàn tâm

 

 

VI) Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

 

Việc tu hành của pháp môn Kiến Tánh gồm 3 Phương Thức:

a) truyền tâm ấn tâm

b) tự tu bằng Kinh Kim Cang

c) khán công án, thoại đầu

Xem :

6)           Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông

(Bài này tôi viết ngay từ lúc bắt đầu Trang Nhà Kiến Tánh (bài số 6), lư do là v́, Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông bắt buộc phải bàn đến ngay từ đầu ; ở đây, tôi nói về ‘Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn’ trước ‘Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông’ đó là nói theo thứ tự thời gian : Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sáng chế ra Phương Thức Thiền Tông !)

 

 

VII) Tuyệt chiêu của Thiền Thiền Tông

 

Tuyệt chiêu của Thiền Thiền Tông có thể t́m thấy trong Kinh Kim Cang và là "Không trụ vào đâu cả !" ; xem

52)         "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

(ta biết đến này là nhờ sự dạy bảo của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn

 

Và xem :

44)         Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

66)         ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ thay v́ ‘‘Ưng vô sở trụ’’

 

 

VIII) Tuyệt chiêu của Thiền thiền-định

 

Tuyệt chiêu của Thiền thiền-định

Tuyệt chiêu của Thiền Định là Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội

Người tu Thiền Định đă đạt được Sư Tử Phấn Tấn Tam Muội nếu : có thể ra vào 9 tầng thiền ( Sơ thiền, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền , Không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng và Diệt Thọ Tưởng Định)

Theo chiều thuận (từ Sơ thiền đến Diệt Thọ Tưởng Định)

Theo chiều nghịch (từ Diệt Thọ Tưởng Định đến Sơ thiền)

một cách thung dung tự tại .

 

Xem

106)        Thiền Định và Thiền Thiền Tông 2

(Bài viết này so sánh Thiền Định và Thiền Thiền Tông, và là bài thứ 2. Đáng lẽ đây là bài thứ nhất, v́ nói về căn bản, nói điều thiết yếu : so sánh mục đích của Thiền Định và mục đích của Thiền Thiền Tông. Nhưng đây là bài thứ 2 , v́ tôi muốn đưa ra một câu trả lời thiết thực cho câu hỏi : Làm thế nào, người tu Thiền Định có thể xác định được rằng đă đạt được Tâm giải thoát ???  ...)

 

 

IX) Thơ Thiền

 

Trang Nhà Kiến Tánh đăng khá nhiều thơ, cho đến nay (23-6-2013) đă đăng 356 bài thơ (thơ Thiền) . Và sẽ c̣n tiếp tục đăng nhiều thơ nữa.

Những bài thơ  Thiền này thường có mục đích tối hậu là ca tụng Thiền và sự Kiến Tánh ; hầu hết đều làm sau năm 2000, sau khi tôi viết ra bài thơ ‘Phật Tánh’ (trước đó, có một thời gian hơn 10 năm, tôi quyết định cai thơ, không làm thơ v́ tôi thấy rằng Văn chương, thi tứ, làm văn , làm thơ có thể làm trở ngại cho Thiền ! ) ...

                            (C̣n tiếp)

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Kinh Kim Cang và Chánh Pháp chưa từng có, dịch và chú giải : Thích Huyền Vi

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả Thích Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Trường Bộ (Nhị Thừa),dịch giả Thích Minh Châu

       Kinh Vô Ngă Tướng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

       Pháp Trích Lục, Huỳnh văn Niệm trích lục.

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Từ Điển :

       Phật Quang Đại Từ Điển

       Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung C̣n

       Từ Điển Phật Học, Chân Nguyên _ Nguyễn Tường Bách

Sách :

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Ngô Tất Tố

       Nam Hoa Kinh, Trang Tử, dịch giả Nguyễn Hiến Lê

       Tứ Diệu Đế, Thích Thiện Hoa

       Mặc Tử,  Nguyễn Hiến Lê

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Xá Lợi Phất, Nguyễn Điều,

       Cuộc đời Tôn Giả Mục Kiền Liên, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện,

       Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ

       Tổ Thiền Tông, Thích Thanh Từ

       Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trừng Cơ, dịch giả Như Hạnh

       Triết Học Trần Thái Tông, Nguyễn Đăng Thục

       Thiền Luận, D.T Suzuki, Trúc Thiên dịch,

       Cổ Học Tinh Hoa, Nguyễn văn Ngọc và Trần Lê Nhân

       Nho Giáo, Trần Trọng Kim

       Việt Nam Phật Giáo sử luận, Nguyễn Lang

       Cao Tăng Dị Truyện, Hạnh Huệ biên dịch

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *