Luận ‘‘không trụ’’ 2

 

              Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

VII) Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

VIII) Không Trụ là pháp chẳng hai

IX) Không Trụ chẳng phải là lư thuyết

X) Không Trụ là gốc của Thiền Tông

XI) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

             [C̣n tiếp]

__________________________________________

 

 

             Lửng lơ trời thắm, nguyệt hoàng hoa !

             Vằng vặc muôn đời, Tánh Đạt Ma

             Lan man đáy nước, lung linh ảnh,

             Chẳng trụ vào đâu cả ! : đến nhà !

                    (Vô Sở Trụ, Lê Anh Chí)

 

 

 

VII) Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

 

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

V́ Không Trụ nên Không vướng víu

V́ Không Trụ nên vượt lên

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che

 

Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

 

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ không c̣n ngăn cách với Phật Tánh

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ không c̣n ngăn cách với Tất Cả

 

 

VIII) Không Trụ là pháp chẳng hai

 

Không Trụ chẳng phải là Không v́ Không Trụ chẳng phải là phủ nhận

Không Trụ chẳng phải là chẳng Không v́ Không Trụ chẳng phải là khẳng định

 

Không Trụ gần như là KhôngTheo, nhưng  Không Trụ chẳng phải là Không Theo

 

Không Trụ là độc lập

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

Không Trụ là độc lập nên Không Trụ khác với xa ĺa

Nhưng Không Trụ th́ được ĺa xa

 

Không Trụ là độc lập và vượt lên

Không Trụ là độc lập và Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

 

Không Trụ là pháp chẳng hai

 

 

IX) Không Trụ chẳng phải là lư thuyết

 

Không Trụ chẳng phải là lư thuyết

Không Trụ chẳng phải là hoang tưởng

Không Trụ là thiết thực v́ Không Trụ là Phật Pháp mà Phật Pháp trụ ở thực hành

Có thực hành Phật Pháp th́ mới có thể hiểu rơ Phật Pháp, th́ mới có thể giải thoát

Có thực hành Không Trụ th́ mới có thể hiểu rơ Thiền-tông.

 

Có thực hành Không Trụ th́ có thể có hi vọng Kiến Tánh.

 

 

X) Không Trụ là gốc của Thiền Tông

 

Phật nói A La Hán v́ định lực nhiều nên không thấy Phật Tánh

Định lực nhiều là hay khéo định, hay khéo trụ, thường hay trụ và trụ lâu dài

 

Không Trụ là ngược lại với định, với trụ tâm

Do đó, Không Trụ th́ có thể thấy Phật Tánh

Cho nên,

        Không Trụ là gốc của Thiền Tông

 

Cho nên,

       "Không trụ vào đâu cả !" là một pháp môn siêu việt, là Yếu Chỉ Thiền Tông

 

 

XI) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

V́ Không Trụ nên Không vướng víu

V́ Không Trụ nên vượt lên

Do đó, ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ tâm ta phiêu phiêu vượt rào Vô Thủy, nhảy một cái vào thẳng đất Như Lai.

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che

Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ không c̣n ngăn cách với Phật Tánh

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ tâm ta rốt ráo không có chỗ trụ, rốt ráo không có đối tượng. Do đó, ta có đà để phiêu phiêu vượt rào Vô Thủy, nhảy một cái vào thẳng đất Như Lai .

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

V́ Không Trụ nên Không vướng víu

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che

V́ Không Bị ngăn che nên thông

Không trụ th́ thông

Cho nên,

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ thông Phật tâm.

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

Phật Tánh là thanh tịnh, rỡ ràng trong sáng

Phật Tánh không hề bị ô nhiễm

Người ta không thấy Phật Tánh v́ Phật Tánh bị mây mù ngăn che

Mây mù là vô minh, phiền năo, tập khí từ Vô Thủy

 

Không thấy Phật Tánh v́ bị sa đọa tùy thuộc vào đám mây mù

 

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc . . .

V́ Không Trụ nên vượt lên  . . .

V́ Không Trụ nên không bị sa đọa  . . .

V́ Không Trụ nên được ĺa xa . . .

 

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc , nên vượt lên, nên không bị sa đọa, nên được ĺa xa đám mây mù.

 

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Phật Tánh hiển lộ

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

                    [C̣n tiếp]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo

 

       Không trụ vào đâu cả !

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Ngũ T Luc T : niệm niệm không tr !

       (Yếu ch thiền tông giải quyết vấn đ niệm)

 

       Luận ‘‘không trụ’’

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------