Nguyên Lư Vượt Nhập và Nguyên Lư Phá Nhập

( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [3] )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Lời phi lộ

II) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái . . .

III) Nguyên Lư Phá Nhập

IV) Nguyên Lư Vượt Nhập

V) Ư nghĩa Đại Thừa

VI) Vượt Nhập vượt Phá Nhập

VII) Đẳng thức siêu tuyệt của Thiền Tông

__________________________________________

 

             Thiền Tâm ngọc bích liên thành,

            Ngút cao Bắc Đẩu rành rành Đại Bi -

             Thiền Tâm nào có so b́,

           Nhật th́ tự sáng, nguyệt th́ tuyệt xinh

             Thiền Tâm tự chỗ thiền sinh,

           Ưng Vô Sở Trụ, hiển minh Tánh hằng !

             ( Thiền Tâm  , Lê Anh Chí)

 

 

             Lửng lơ trời thắm, nguyệt hoàng hoa !

             Vằng vặc muôn đời, Tánh Đạt Ma

             Lan man đáy nước, lung linh ảnh,

             Chẳng trụ vào đâu cả ! : đến nhà !

             (Vô Sở Trụ, Lê Anh Chí)

 

 

I ) Lời phi lộ

 

Trong loạt bài Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông này, tôi dùng những danh từ Tóan Học  sau :

1) Định đề

Đây là Chân Lư của Phật Giáo Đại Thừa . Chân Lư là lời Phật thuyết.Tôi gọi là một định đề; v́ không thể chứng minh cho mọi người rằng đó là Chân Lư !

( Ngay cái chủ trương của Khoa Học " tinh thần do vật chất sinh ra " cũng là một định đề của Khoa Học , không thể chứng minh được).

 

2) Định lư

Là những mệnh đề có thể chứng minh được từ những định đề.

 

Với hai thuật ngữ này , nguyên lư có ư nghĩa sau :

_định đề : Chân Lư trực tiếp từ Phật

_định lư : Chân Lư gián tiếp từ Phật ,chứng minh được từ những định đề.

_chẳng phải là định đề , định lư : đây là những kiến giảidùng để giải thích những vấn đề Thiền Tông. Những kiến giảinày không thể hoàn toàn chứng minh được từ những định đề, do đó chẳng phải là định lư  ,chẳng phảil là lời Phật do đó chẳng phải là định đề .

 

Trong bài này, hai nguyên lư được bàn chẳng phải là định đề , định lư .

Hai danh từ Nguyên Lư Vượt Nhập và Nguyên Lư Phá Nhập là do tôi đặt ra

Lời giải thích của Nguyên Lư mà tôi gọi là Phá Nhập là kiến giải của thiền sư Nguyệt Khê ( TS cận đại Trung Hoa).

Lời giải thích của Nguyên Lư mà tôi gọi là Vượt Nhập là kiến giải của tôi.

 

 

II ) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái . . .

 

1) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái vào thẳng đất Như Lai

Trong Chứng Đạo Ca ,Thiền Sư Huyền Giác đă diễn tả sự Kiến tánh như sau :

       NHẤT SIÊU trực nhập Như Lai địa

Trúc Thiên dịch :

       Một nhẩy vào liền đất Như Lai .

đây là bản dịchchính thức’ được nhiều người công nhận.

Tôi dịch :

       NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai
Dịch
Nhảy Một Cái th́ gợi h́nh, gợi ư hơn nhất là Việt hơn. Nhảy Một Cái c̣n nói lên được s hoát nhiên của Ng.

Đâycái nhảy siêu không gian, vượt thời gian.

 

2) siêu không gian

Nhảy t Vọng tâm sang Chân tâm, t thế giới Tam Độc sang thế giới Thường Lạc Ngă Tịnh, t vũ tr Ái Dục  sang vũ tr Phật Tánh , t vũ tr chúng sinh sang vũ tr chư Phật.

 

3) vượt thời gian

Nhảyợt ngược thời gian t rào Thủy Minh sang Đại Niết Bàn, t nghiệp chướng của ợng kiếp sang thời điểm Sinh !

 

Để :

_NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai

hai cách :
_
Vượt Nhập : Vượt rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai

_Phá Nhập : Phá rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai

 

 

III) Nguyên Lư Phá Nhập

 

1) Nguyên Lư Phá Nhập là Phá rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai !

2) Điển h́nh của Nguyên Lư Phá Nhập này là phương thức ‘tham công án thoại đầu‘ : dùng nghi t́nh làm nhất niệm vô minh để phá vô thủy vô minh .

Khởi nghi t́nh, kết nghi t́nh thành một khối (ở giai đọan này, nghi t́nh là nhất niệm vô minh)  và gắng sức giữ nghi t́nh :

       nghi t́nh thành một khối là nhất niệm vô minh

       v́ nghi t́nh thành một khối và chỉ có một vô minh, nên vô minh này cũng là vô thủy vô minh

       khi nghi t́nh bỗng tan vỡ th́ "nhất niệm vô minh" bị phá và "vô thủy vô minh" cũng tan vỡ

       khi vô thủy vô minh bị phá th́

_NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai

tức Kiến Tánh. 

 

Xem bài viết " Nguyên lư Phương Thức Thiền Tông "

 

 

IV) Nguyên Lư Vượt Nhập

 

1) Nguyên Lư Vượt Nhập : Vượt rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai !

 

2) Điển h́nh của Nguyên Lư Vượt Nhập này là pháp môn :

_ Không trụ vào đâu cả !

 

3) Giải thích tại sao "Không trụ vào đâu cả ! " là Vượt Nhập :

 

a) Khi tâm ta làm được chuyện"Không trụ vào đâu cả ! "  th́ tâm ta rốt ráo không có chỗ trụ, rốt ráo không có đối tượng. Do đó, ta có thể có đà để phiêu phiêu vượt rào Vô Thủy, nhảy một cái vào thẳng đất Như Lai .

Xem bài viết " Không trụ vào đâu cả !"

 

b) Phật Tánh không hề bị ô nhiễm . Phật Tánh chỉ bị ngăn che, che khuất, vướng víu bởi vô minh, nghiệp chướng . Do đó , nếu ta có thể vượt ra khỏi những ngăn che vướng víu đó , th́ vào đất Như Lai. Mà "Không trụ vào đâu cả ! " là vượt được ngăn che vướng víu !

 

 

V) Ư nghĩa Đại Thừa

 

May mắn cho Thiền Tông là pháp môn "Không trụ vào đâu cả ! " xuất phát từ Kinh Kim Cang; do đó ít nhất người Đại Thừa chẳng thể phủ nhận ư nghĩa của "Không trụ vào đâu cả ! " mặc dù họ có thể chẳng tin rằng ta có thể Ngộ chỉ bằng cách"Không trụ vào đâu cả ! " !

Ư nghĩa Đại Thừa của "Không trụ vào đâu cả ! "dĩ nhiên là : Không trụ vào sắc, thanh , hương , vị , xúc, pháp .

Ư nghĩa Đại Thừa này có thể dùng để xử thế tiếp vật, cho người tu.

Như Thiền Sư Huệ Hải nói :

_Tâm theo vật là tà !

Do đó :

_Tâm không theo vật là chính !

Nói theo Ư nghĩa Đại Thừa này th́ :

_Tâm không trụ vào vật là chính !

 

 

VI) Vượt Nhập vượt Phá Nhập

 

Nguyên Lư Vượt Nhập vượt Nguyên Lư  Phá Nhập :

1) "Không trụ vào đâu cả ! " là chuyển ng : ch cần tâm ta th "Không trụ vào đâu cả ! " là Ng.

Khác với pháp tham thoại đầu, rất kh công , nhiều giai đoạn.

2) "Không trụ vào đâu cả ! " ch trong khoảnh khắc là Ng. Khác với pháp tham thoại đầu, rất kh công , nhiều giai đoạn , đến giai đoạn cuối cùng ‘gi nghi t́nh’, cũng không biết th ng hay không .

3) "Không trụ vào đâu cả ! "   pháp Kim Cang Công Truyền ; ngược lại với pháp Biệt Truyền xưa nay của Thiền tông. Khác với pháp tham thoại đầu, rất kh công , nhiều giai đoạn , dầu sao cũng cần thầy đớng dẫn từng giai đoạn ( trong vài giai đoạn th thiền bệnh).

4) "Không trụ vào đâu cả ! " là pháp Trí  : t tu kinh Kim Cang, t chứng.

 

 

VII) Đẳng thức siêu tuyệt của Thiền Tông

 

T những điều viết trên, bài viết " Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !" bài Yếu Ch Thiền Tông : "Không trụ vào đâu cả ! "   tuyệt chiêu của Thiền Tông  , là Yếu Ch Thiền Tông . Do đó, ta Đẳng Thức cao siêu và tuyệt diệu của Thiền Tông sau đây :

 

Tuyệt chiêu của Thiền Tông 

= Chuyển ng độc nhất nh của Thiền Tông 

= Pháp môn siêu tuyệt của Thiền Tông 

= Pháp môn  độc nhất nh của Thiền Tông 

= Chuyển ng  siêu tuyệt  của Thiền Tông 

= Nguyên Lư Vượt Nhập của Thiền Tông

= Phương tiện thiện xảo nhất của Thiền Tông

= Yếu Ch Thiền Tông

= Đại ư Kinh Kim Cang

= "Không trụ vào đâu cả ! "

( = Ưng Vô Sở Trụ)

 

 

*

*Lê Anh Chí*.

_____________

 

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả  Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

 

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------