Luận ‘‘không trụ’’

 

       Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

I) Không trụ chẳng phải là Không

II) Không trụ là độc lập

III) Không trụ khác với xa ĺa

IV) Không trụ th́ không nhiễm

V) Không Trụ th́/là như như

VI) Không trụ th́ thông

       [C̣n tiếp]

__________________________________________

 

 

 

I) Không trụ chẳng phải là Không

 

Không là phủ nhận.

Không trụ chẳng phải là phủ nhận

Không trụ chẳng phải là Không

 

Không Trụ gần như là KhôngTheo, nhưng  Không Trụ chẳng phải là Không Theo

Không Trụ th́ KhôngTheo

V́ Không Trụ là độc lập

 

 

II) Không trụ là độc lập

 

Không Trụ là độc lập

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che

V́ Không Trụ nên Không vướng víu

 

 

III) Không trụ khác với xa ĺa

 

V́ Không Trụ nên Không bị sa đọa tù đày

V́ Không Trụ nên vượt lên

 

Không Trụ là độc lập nên Không Trụ khác với xa ĺa

V́ Không Trụ nên vượt lên, Không bị sa đọa tù đày

Nên Không Trụ th́ được ĺa xa

 

Không Trụ khác với xa ĺa vậy mà Không Trụ th́ được ĺa xa

V́ Không Trụ là độc lập

 

 

IV) Không trụ th́ không nhiễm

 

Không trụ th́ không nhiễm

Không trụ khác với không nhiễm

Không nhiễm là hậu quả của Không Trụ

 

Không Trụ th́ Không đổi thay

V́ Không đổi thay nên Không nhiễm

 

V́ Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

Không Tùy Thuộc nên Không đổi thay

 

 

V) Không Trụ th́/là như như

 

Không Trụ nên vượt lên

Không Trụ nên Không Tùy Thuộc

Không Tùy Thuộc nên Không đổi thay

V́ Không đổi thay nên Không ô nhiễm

 

Không Trụ th́ như như

Không Trụ là như như

 

 

VI) Không trụ th́ thông

 

V́ Không Trụ nên Không vướng víu

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che

V́ Không Bị ngăn che nên thông

 

Không trụ th́ thông

Cho nên,

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ thông Phật tâm.

 

                    [C̣n tiếp]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo

 

       Không trụ vào đâu cả !

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Ngũ T Luc T : niệm niệm không tr !

       (Yếu ch thiền tông giải quyết vấn đ niệm)

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------