Luận ‘‘không trụ’’ 4

 

       Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

XVII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ chẳng phải là Tr vào Không

XVIII) Chẳng phải Tâm Không mà là Tâm Không Tr

XIX) Tr và Không Tr, chánh

XX) Chẳng phải Không x mà là Không Tr vào x

XXI) Phật Tánh là Tâm Không Tr

             [C̣n tiếp]

__________________________________________

 

 

Dàn Bài của ba bài trước:

 

I) Không trụ chẳng phải là Không

II) Không trụ là độc lập

III) Không trụ khác với xa ĺa

IV) Không trụ th́ không nhiễm

V) Không Trụ th́/là như như

VI) Không trụ th́ thông

 

VII) Không Trụ th́ không c̣n ngăn cách

VIII) Không Trụ là pháp chẳng hai

IX) Không Trụ chẳng phải là lư thuyết

X) Không Trụ là gốc của Thiền Tông

XI) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

XII) Tr lung tung xèng

XIII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh   [Tiếp Theo]

XIV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

XV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là điểm ưu việt của Thiền Tông Đông Độ

XVI) Niệm niệm không trụ

 

 

XVII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ chẳng phải là Tr vào Không

 

Tr vào Không th́ c̣n ch tr

Tr vào Không th́ớng vào Không

Tr vào Không th́ trầm không th tịch

Tr vào Không th́ bớng víu, b trói buộc vào Không

 

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ không c̣n ch tr

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ rốt ráo không đốiợng tr

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

 

XVIII) Chẳng phải Tâm Không mà là Tâm Không Tr

 

Tr vào Không th́ bớng víu, b trói buộc vào Không

Cho nên, Chân Lư chẳng phải là Tâm Không mà là Tâm Không Tr

 

Chân Lư là Tâm ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

 

 

XIX) Tr và Không Tr, chánh

 

Thiền-sư Huệ Hải nói:

_     "Tâm theo vật. Vật theo tâmchính"

Áp dụng Chân Lư "Không Tr", ta có thể định nghĩa chánh như sau :

       Tâm tr vào vật, Tâm không tr vào vậtchính

 

 

XX) Chẳng phải Không x mà là Không Tr vào x

 

Chẳng phải Không mà là Không Tr

Chẳng phải Không x mà là Không Tr vào x

 

Chẳng phải Tâm Không  mà là Tâm Không Tr

Chẳng phải Đối Cảnh Tâm Không mà là Đối Cảnh Tâm Không Tr

Chẳng phải Tâm Không Theo Vật mà là Tâm Không Tr Vào Vật

 

Chẳng phải Không vọngởng mà là Không Tr vào vọngởng

Chẳng phải Không Niệm mà là Niệm mà Không Tr

Chẳng phải Không Niệm mà là Niệm Niệm Không Tr

 

Niệm Niệm Không Tr !

 

 

XXI) Phật Tánh là Tâm Không Tr

 

Tâm chúng sinh là tâm tr lung tung xèng. (Xem phần XII)

Cho nên,

       Tâm Không Tr là Phật Tánh

       Tâm ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là Phật Tánh

       Tâm Không Tr là chân lư

 

Tâm Không Tr là chân lư

Cho nên,

             ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là chuyển ngữ

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

 

Tâm Không Tr là Phật Tánh

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

                    [C̣n tiếp]

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo

 

       Không trụ vào đâu cả !

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Ngũ T Luc T : niệm niệm không tr !

       (Yếu ch thiền tông giải quyết vấn đ niệm)

 

       Luận ‘‘không trụ’’

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

       Luận ‘‘không trụ’’ 3

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------