Luận ‘‘không trụ’’ 3

 

       Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

 

XII) Tr lung tung xèng

XIII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh   [Tiếp Theo]

XIV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

XV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là điểm ưu việt của Thiền Tông Đông Độ

XVI) Niệm niệm không trụ

             [C̣n tiếp]

__________________________________________

 

 

 

XII) Tr lung tung xèng

 

S thực th́ con người ta lúc nào cũng tr tr lung tung xèng.

Người đàn ông ra đường thấy gái đẹp th́ tr ngay, c th là tr vào một b phận gợi cảm của gái , một lúc sau lại tr vào một b phận gợi cảm của 1 gái khác, sau đó lại tr vào tiền, vào danh, vào lợi, vào uy quyền , vào lo lắng, vào thơ, vào văn, vào tranh luận, vào  tranh căi, vào t ái, vào sân hận, vào . . .

 

Gọitâm viên ư

( C̣n nếu ư thức mỗi cái tr đó th́ gọi sát-na Định ). . .

Cho nên,

       Nên : ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

 

 

XIII) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh   [Tiếp Theo]

 

Con người ta lúc nào cũng tr tr lung tung xèng.

Tr vào sắc đẹp, vào tiền tài, vào danh, vào lợi, vào quyền uy, vào lo lắng, vào thơ, vào văn, vào tranh luận, vào  tranh căi, vào t ái, vào sân hận, vào . . .

Tr vào sắc, tr vào thanh, vào hương , vào vị , vào xúc, vào pháp .

 

Nếu không tr vào những cái sắc, thanh, hương đó,th́ không b ô nhiễm, không bớng víu, không b lay động, không b tất bật, không b chuyển lưu, không b phất phơ, không b lung lay, không b chới với, không b luân lưu, không b luân hồi, không b. . .

V́ Không Trụ nên Không Bị ngăn che, nên Không Tùy Thuộc , nên không bị sa đọa, nên được ĺa xa, nên vượt lên

 

Cho nên,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

 

 

XIV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

 

‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là pháp môn tối thượng thừa

Bởi v́

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

Đây là chân lư, là pháp môn tối thượng thừa, là chánh pháp nhăn tạng của Như Lai. V́ Phật đă nói, trong Kinh Kim Cang,

       ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ th́ Kiến Tánh

Xem bài

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

 

 

XV) ‘‘Không trụ vào đâu cả !’’ là điểm ưu việt của Thiền Tông Đông Độ

 

Từ thuở ban sơ, qua 28 vị Tổ Ấn Độ, suốt qua đời Tứ Tổ, Thiền Tông vẫn là giáo ngoại biệt truyền

       thầy , tùy theo căn cơ của tṛ, mà trực chỉ chân tâm

       thầy , tùy theo căn cơ của tṛ, mà trực chỉ minh tâm cho tṛ

       thầy , tùy theo căn cơ của tṛ, mà khéo dùng phương tiện mà minh tâm cho tṛ , làm cho tṛ Kiến Tánh

Là pháp môn truyền riêng, không có phương thức chung, không có phương thức nhất định

 

Đến thời Ngũ Tổ, ngài Ngũ Tổ làm một cuộc đại cách mạng : ngài dạy rằng thọ tŕ Kinh Kim Cang có thể thấy tánh. Nghĩa là ta có thể tự tu, tự chứng Chân Tâm bằng Kinh Kim Cang !

Cụ thể là ta dùng

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

 

Từ đấy, Thiền Tông Đông Độ có phương thức nhất định, có tuyệt chiêu hành thiền

Tức là, có

       pháp môn‘‘Không trụ vào đâu cả !’’

"Không tr vào đâu c !" là một pháp môn siêu việt, là tuyệt chiêu của Thiền Tông là Yếu Ch Thiền Tông !

Xem bài :

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

 

Đây là điểm ưu việt của Pháp Thiền Ngũ Tổ

Đây là điểm ưu việt của Đông Sơn Pháp môn

Đây là điểm ưu việt của Thiền Tông Đông Độ

Không những thế, đây là phương thức công truyền. Một cuộc đại cách mạng !

 

 

XVI) Niệm niệm không trụ

 

Người tu Phật thường thích Không và sợ vọng niệm.

Một niệm khởi lên, sinh ra bao trần lao phiền năo

Một niệm khởi lên, sinh ra bao lăn lộn trong tam giới.

Do đó, người tu Phật thường mong được vô niệm.

 

Ngũ Tổ bảo rằng niệm nào có lỗi ǵ ; vấn đề là niệm trụ. Trụ vào đâu ? _tr vào sắc, tr vào thanh, vào hương , vào vị , vào xúc, vào pháp .

Nên Tổ dạy :

       Niệm niệm không trụ

Câu này có hai nghĩa :

_cứ niệm , miễn là: Niệm đó không trụ !

_khi niệm đang khởi hoặc vừa khởi lên, ta không trụ vào niệm đó

 

Thời nay, vẫn c̣n nhiều người mong vô niệm ; đó là một sai lầm lớn. Nên nhớ rằng : cứ niệm, chỉ cần không trụ !

 

‘‘Niệm niệm không trụ’’ hiển nhiên là biến thế của‘‘Không trụ vào đâu cả !’’, đệ nhất tuyệt chiêu của Thiền-tông.

‘‘Niệm niệm không trụ’’ là đệ nhị tuyệt chiêu của Thiền-tông.

 

Đệ nhất, đệ nhị tuyệt chiêu của Thiền-tông đều "Không Tr"

"Không Tr" quả là gốc của Thiền-tông Đông Độ.

"Không Tr" là gốc của Thiền-tông.

 

                    [C̣n tiếp]

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Tham khảo

 

       Không trụ vào đâu cả !

       Đại ư Kinh Kim Cang = Không trụ vào đâu cả !

       Yếu chỉ Thiền Tông = Không trụ vào đâu cả !

       Nguyên Lư Vượt Nhập và Phá Nhập

       "Không trụ vào đâu cả ! " th́ Kiến Tánh tức th́ !

       Ngũ T Luc T : niệm niệm không tr !

       (Yếu ch thiền tông giải quyết vấn đ niệm)

 

       Luận ‘‘không trụ’’

       Luận ‘‘không trụ’’ 2

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------