Mục Lục Thơ   ‘họa thơ, lẩy Kiều’

 

 

Những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm :

 

48)         Chánh Khí Ngâm   

 

                           49)         Trượng Phu Ngâm

 

59)         Nan Kiến Ngâm     

 

 

Những bài thơ có một câu lẩy Kiều :

 

5)          Tiêu Dao        142)       Hoa Tâm

 

       218)       Ái Ngữ

 

 

Những bài thơ họa khác :

 

15)         Người Bạn Xưa Nay              18)         Anh Vạc

 

       144)       Trăng Già                    148)       Tống Biệt

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *