Chánh Khí Ngâm

 

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

             Tuổi dương tráng, nên trang hào kiệt,

             Xếp bút nghiên theo nghiệp Tánh Tông-  (1)

                  Liên thành Phật Tánh ruổi dong,

             Tuốt thanh Tâm Kiếm chẳng dung Vọng Tà !

*

             Chí tu hành, tâm ta gọt dũa,

             Quán nhẹ nhàng, thân tựa hồng mao-  (2)

                  Ly gia cắt ái chiến bào,

             Vọt qua Bỉ Ngạn, ào ào chuyển tâm !    (3)

*

-------------

Chú thích :

 

(1) Tánh Tông là Thiền Tông , v́ Thiền Tông là pháp môn Kiến Tánh.

(2) Quán nhẹ nhàng là pháp tu thông thường của nhà Phật :

       Quán tâm nhẹ nhàng

       Quán thân nhẹ nhàng

(3) ào ào chuyển tâm :   

Muốn Kiến Tánh , cần một nguyên động lực lớn, để tâm ta có thể chuyển một cái rầm ! như Thiền Sư Huyền Giác :

       NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai !
             (Chứng Đạo Ca)
Xin xem bài viết " Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông ".

(*)

Bài thơ này nói lên Chí Khí của người tráng sĩ Thiền Tông, lời thơ họa lại đoạn ‘Chí Chinh Phu’ trong Chinh Phụ Ngâm :

             Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt,

             Xếp bút nghiên theo việc đao cung

                  Thành liền mong tiến bệ rồng,

             Thước gươm thề quyết chẳng dung giặc trời !

             Chí làm trai, dặm ngh́n da ngựa,

             Gieo Thái Sơn, nhẹ tựa hồng mao- 

                  Giă nhà đeo bức chiến bào,

             Thét roi cầu Vị, ào ào gió thu

                           Phan Huy Ích diễn nôm

                           Nguyên tác Đặng Trần Côn

Ghi chú thêm : bản Chinh Phụ Ngâm này, cách đây 40 năm vẫn được coi là của Đoàn Thị Điểm diễn nôm.

a) Tiểu S Đặng Trần Côn tiên sinh

Đặng Trần Côn tiên sinh người làng Nhân Mục (tục gọi làng Mọc) huyện Thanh Tŕ, tỉnh Đông. Tiên sinh sinh đời D Tông, đ c nhân ; làm tri huyện Thanh Oai đời Hiển Tông. Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n những tác phẩm bài thơ phú khác, như "Tiêu Tương Bát Cảnh", "Trương Hàn Tư Thuần Lư", "Trương Lương B Y", "Khấu Môn Thanh",...

b) Tiểu S Phan Huy Ích tiên sinh

người làng Thu Hoạch huyện Thạch , tỉnh Tĩnh, là cha của Phan Huy Chú ; đậu Tiếnnăm 1775 mất năm 1822, th 73 tuổi. . Ngoài  "Chinh Ph Ngâm", c̣n D Am Ngâm Lục Văn Tập.

 

c) Tiểu S n Đoàn Th Điểm

 

1) Gi thuyết 1 :

Đoàn Th Điểm nguyên h Đoàn, lấy chồng h Nguyễn, lại theo h chồng thường gọi là Nguyễn Th Điểm, người làng Hiếu Phạm, huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh. em gái ông Giám Sinh Đoàn Luân,

 

2) Gi thuyết 2 :

Tên thật là Nguyễn Th Điểm, người làng Dương Hao , Hải Dương. em gái ông tiến sĩ Nguyễn Trác Luân,

 

3) Giả thuyết 3: họ Lê ( họ gốc)

Là con gái ông Đoàn Doăn Nghi , ông vốn họ Lê sau đổi ra họ Đoàn. Quê làng Trung Phú (tức làng Giữa), xă Giai Phạm, huyện Văn Giang, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

 

4) Giả thuyết 4: họ Lê ( họ cha nuôi, Thừa tướng Lê Anh Tuấn)

Bà là con gái nuôi của Thừa tướng Lê Anh Tuấn. Có một thời gian bà ở nhà vị Thừa tướng này, và xưng là họ Lê.

Giả thuyết này giải thích được truyền thuyết nhân gian v gia thế của . Theo truyền thuyết, cha đ tiến sĩ, làm quan lớn : truyền thuyết này nói về cha nuôi của bà ! (Thừa tướng Lê Anh Tuấn đỗ tiến-sĩ, c̣n ông Đoàn Doăn Nghi đỗ cử nhân)

 

Xem

       Hồng Hà nữ sĩ tên là Lê Anh thị Điểm !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

              Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *