Mục Lục ‘Kiến Tánh Thành Phật’

 

 

1)          Kiến Tánh Thành Phật

 

2)          Kiến Tánh Thành Phật 2

 

4)          Định Nghĩa Kiến Tánh

 

11)         Tại sao Kiến Tánh lại là Thành Phật

 

19)         Khi chưa Kiến Tánh th́ Vọng và Chân đều là . . . Vọng !

 

22)         Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

 

29)         Bàn về chữ "thấy" trong "thấy tánh"

 

57)         Minh Tâm Kiến Tánh

 

90)         Kiến Tánh Thành Phật 3

 

91)         Kiến Tánh Thành Phật 4

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------