Kiến Tánh Thành Phật 2

 

             Lê Anh Chí

 

_______________________________

Dàn Bài :

 

V)  Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

VI)  Kiến Tánh Thành Phật, đạo quả chín muồi

VII)  Kiến Tánh Thành Phật, ngài Đại Ca Diếp

VIII)  Kiến Tánh Thành Phật, Bồ Tát Văn Thù

IX)  Kiến Tánh Thành Phật, đương nhiên là Tổ !

X)  Kiến Tánh Thành Phật, chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai !

XI)  Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật !

XII)  Kiến Tánh Thành Phật

Chú thích :

 (2) câu chuyện Huyền Quang và Pháp Loa  

_______________________________

 

 

V)  Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

 

Khả năng của sự Kiến Tánh là muôn ngàn chứng đắc.

Sau khi Kiến Tánh, người tu hành có thể chứng đắc muôn ngàn chánh định, chánh quán -một cách dễ dàng và lẹ làng. Gọi là " dễ dàng và lẹ làng ", v́ so sánh với người thường : người thường chứng đắc một pháp môn đă là khó, đằng này, có thể có muôn ngàn chứng đắc !

 

Chỉ có một pháp tu hành không lẹ lắm, đó là thần thông. V́ :

1) Thiền Tông vốn coi thường thần thông

2)  Người Kiến Tánh thường đă tu hành nhiều kiếp Pháp Môn Kiến Tánh, chuyên môn luyện Tâm Pháp nên khó ḷng luyện thần thông. V́ thế có nhiều vị thiền sư Kiến Tánh cho đến khi viên tịch cũng chẳng có thần thông.

Dù thế, nếu muốn luyện thần thông, vẫn nhanh hơn người thường.

 

Mở ngoặc để bàn một chút về thần thông :

1) Mấu chốt của thần thông trong Phật Pháp là Tứ Thiền. Ngược lại, không cần có Tứ Thiền cũng có thể có thần thông như các Thiên Vương cơi Dục Giới.

2) Vào Tứ Thiền, từ đó luyện thần thông. Có nhiều người vừa đắc Tứ Thiền liền có thần thông, v́ họ kiếp trước đă luyện thần thông. Đây thường là Họa chớ chẳng phải là Phúc ! V́ họ tưởng rằng đă chứng A La Hán rồi lạc vào đường tà ! Xưa nay, việc này diễn ra hoài ! Nổi tiếng nhất là Devadatta, ông này đắc Tứ Thiền liền có Thần Túc Thông, tưởng rằng đă thành Phật, ông ta đ̣i thay Phật làm giáo chủ !

Đóng ngoặc về thần thông.

 

Thiền Tông vốn coi thường thần thông, nhưng nếu có thần thông mà lại Kiến Tánh tất sẽ được người đời trầm trồ tôn làm Phật.

Riêng người Kiến Tánh mà lại có muôn ngàn chánh định, chánh quán th́ có thể được xem là Phật.

 

Sau đây là một số thiền sư đă có những chứng đắc khác ngoài sự Kiến Tánh :

       Tứ Tổ đứng mà hoá

       Lục Tổ để lại nhục thân (cho đến ngày nay)

       Hám Sơn để lại nhục thân (cho đến ngày nay)

       Bàng Long Uẩn và gia đ́nh (làm chủ sống chết)

       Đặng Ẩn Phong (thần thông)

       Hai vị thiền sư Không Lộ thời Lư để lại nhục thân (cho đến đời Minh)

       Từ Đạo Hạnh thời Lư để lại nhục thân (cho đến đời Minh)

       (Nhục thân của ba vị này bị quân nhà Minh thiêu, lấy xá lợi)

       Đạo Chân, chùa Thành Đạo nước ta, để lại nhục thân (cho đến ngày nay) 

       Đạo Tâm, chùa Thành Đạo nước ta, để lại nhục thân (cho đến ngày nay) 

       Hoàng Long chinh phục tiên Lữ Đồng Tân

       . . .

 

 

VI)  Kiến Tánh Thành Phật, đạo quả chín muồi

 

V́ người Kiến Tánh của Việt Nam và Trung Hoa chẳng tự xưng là Phật, nên ta dùng chữ "đạo quả chín muồi" để nói sự viên thành của Thiền Tông.

 

Có 2  định nghĩa của "đạo quả chín muồi" :

1) Đi đứng nằm ngồi đều thấy tánh

2) Đi đứng nằm ngồi đều thấy tánh và làm chủ được sống chết

 

Sự " làm chủ được sống chết " có thể hiểu qua câu chuyện Huyền Quang và Pháp Loa sau đây :

Nhị Tổ cùa thiền phái Trúc Lâm là Pháp Loa mắc bịnh sắp từ trần, Tam Tổ Huyền Quang bèn hỏi hai câu :

       Bịnh với không bịnh đă là một chưa ?

       Sống với Chết đă là một chưa ?

không bằng ḷng câu trả lời của Pháp Loa, Huyền Quang nạt rằng :"Có một tật đó mà đến chết cũng không chừa !"  Xin nhớ rằng Huyền Quang là Tam Tổ nhưng không phải là đệ tử của Pháp Loa mà lại hơn Pháp Loa đến 30 tuổi ! Sau đó, bịnh t́nh của Pháp Loa thuyên giảm, khi Pháp Loa bị bịnh lại, Huyền Quang lại gặn hỏi và bằng ḷng câu trả lời của Pháp Loa.

 

Xem thế, " làm chủ được sống chết " là có thể trả lời hai câu : (2)

       Bịnh với không bịnh đă là một chưa ?

       Sống với Chết đă là một chưa ?

 

Nhiều thiền sư đắc "đạo quả chín muồi" theo nghĩa : đi đứng nằm ngồi đều thấy tánh và làm chủ được sống chết.

Nhiều người xem "đạo quả chín muồi"  là Thành Phật.

Thường, phải cần 16 năm, 20 năm để được "đạo quả chín muồi" . Nhưng không bắt buộc phải thế, Tổ Đạo Tín chỉ cần 9 năm . . .

 

 

VII)  Kiến Tánh Thành Phật, ngài Đại Ca Diếp

 

Nếu có ai có "quyền" xưng là Phật, th́ người đó là Đại Ca Diếp.

  

Phật nhiều lần ấn chứng rằng Đại Ca Diếp "tương đương" với Phật, rằng Như Lai chứng pháp môn ǵ th́ Đại Ca Diếp cũng chứng pháp môn đó. Sự ấn chứng này trong Kinh diển Nhị Thừa cũng có ghi rơ.

 

Ngài Đại Ca Diếp có cả "thể" lẫn "dụng" của Phật. Thể, v́ ngài đă Kiến Tánh. Dụng của Phật, hay đại cơ đại dụng, là thần thông biến hóa, vô số chánh định, vv. . .

Như thế , xưa nay có một người có thể được gọi là Phật , được Phật nhiều lần ấn chứng làm Phật ! Đó là ngài Đại Ca Diếp.

Điều đáng lưu ư là ngài Đại Ca Diếp chẳng tự xưng là Phật ! Ngài nói :"Thế Tôn là thầy, con là đệ tử".

 

Ngài Đại Ca Diếp được Phật nhiều lần ấn chứng làm Phật  mà chẳng tự xưng là Phật ! Đây là một lư do chính yếu tại sao trong 1500 năm của Thiền Tông Đông Độ, không có người Kiến Tánh nào của Việt Nam và Trung Hoa tự xưng là Phật !

Sẽ trở lại vấn đề này trong phần "XI)  Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật !" 

 

 

VIII)  Kiến Tánh Thành Phật, Bồ Tát Văn Thù

 

Đă nói đến việc Kiến Tánh Thành Phật của ngài Đại Ca Diếp, ta cũng nên bàn đến việc Kiến Tánh Thành Phật của Bồ Tát Văn Thù.

 

Bồ Tát Văn Thù là bậc Đại Bồ Tát, tượng trưng cho Trí Tuệ, có sách c̣n nói ngài là thầy chư Phật.

Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng ngài đă Kiến Tánh. Như vậy, nếu bảo ngài là Phật th́ đúng lắm : bậc Đại Bồ Tát đă Kiến Tánh, th́ dĩ nhiên là Phật. 

 

Kinh Đại Bát Niết Bàn c̣n nói rằng ngài tu Bát Chánh Đạo vô lượng đời mới Kiến Tánh . Sự kiện này cho thấy tại sao Thiền Tông không dùng những pháp môn của Phật Pháp Cơ Bản.

Sẽ trở lại việc này, khi viết về phương pháp tu tŕ của thiền tông.

 

 

IX)  Kiến Tánh Thành Phật, đương nhiên là Tổ

 

Đă có thể gọi là Thành Phật, th́ đương nhiên là Tổ ! Vấn đề không giản dị như vậy : măi đến đời Ngũ Tổ, Kiến Tánh mới đương nhiên là Tổ. Trước kia, các Tổ lựa một người trong số các đệ tử đă Kiến Tánh mà truyền ngôi Tổ (truyền y bát). Mục đích : để duy tŕ huệ mạng của Như Lai. 

 

Xưa có cư sĩ hỏi Đạt Ma Sư Tổ thế nào là Tổ. Ngài trả lời bằng bài kệ :

 

       Diệc bất đổ ác nhi sanh hiềm

       Diệc bất quán thiện nhi cần thố

       Diệc bất  xả trí nhi cận ngu

       Diệc bất phao mê nhi tựu ngộ

       Đạt đại đạo hề quá lượng

       Thông Phật Tâm hề xuất độ

       Bất dữ thánh phàm đồng triền

       Siêu nhiên danh chi viết Tổ

 

       ( Cũng chẳng thấy dữ mà sanh chê

       Cũng chẳng thấy lành mà ái mộ

       Cũng chẳng bỏ trí mà gần ngu

       Cũng chẳng vất mê mà về ngộ

       Đạt đại đạo hề quá lượng

       Thông Phật Tâm hề xuất độ

       Chẳng cùng phàm thánh sánh vai

       Siêu nhiên tên gọi là Tổ)

 

Điều đáng lưu ư : Tổ chỉ kể ra những đức tính, mà không nói đến việc truyền y bát.

 

Đến đời Ngũ Tổ, từ khi ngài tuyên bố : kẻ nào  Kiến Tánh th́ ta truyền ngôi Tổ, th́ Kiến Tánh mới đương nhiên là Tổ.

Kể từ đó về sau, Kiến Tánh là Tổ.

 

Cũng có nghĩa là : Kiến Tánh th́ đương nhiên có những đức tính trong bài kệ của Đạt Ma Tổ Sư, ví dụ như :

       Chẳng cùng phàm thánh sánh vai !

 

 

X)  Kiến Tánh Thành Phật, chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai

 

Kiến Tánh rồi, có thể chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai.

Người tu có thể biết được khả năng chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai : 

       nếu có ngàn chứng đắc th́ có thể có muôn chứng đắc

       nếu có muôn chứng đắc th́ có thể chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai

_vấn đề chỉ là thời gian mà thôi !

Chỉ có thể nói là "có thể", c̣n rất khó ḷng mà chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai :

       Thời kỳ bảo nhậm đă khoảng 20 năm

       Ngàn chứng đắc cũng hết 5 năm

       Tu thần thông phải tính 10 năm

nếu Kiến Tánh vào khoảng 40, 50 tuổi th́ tu xong ngần ấy cũng sắp đến ngày từ trần ! Huống chi, những pháp mà Như Lai nói ra như lá trong tay, c̣n những pháp mà Như Lai đắc như lá trong rừng !

V́ vậy, nhiều vị thiền sư chỉ tu bảo nhậm thôi.

 

Ngài Đại Ca Diếp là trường hợp  đặc biệt : có lẽ ngài đă chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai !

Dù sao đi nữa, khả năng của sự Kiến Tánh là có thể chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai.

 

 

XI)  Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật !

 

Người Kiến Tánh của Việt Nam và Trung Hoa chẳng tự xưng là Phật, nguyên do như sau :

 1) Ngài Đại Ca Diếp

Theo gương ngài Đại Ca Diếp, nên chẳng tự xưng là Phật ! 

2) Những thời kỳ tu, sau khi Kiến Tánh

Qua những thời kỳ tu sau khi Kiến Tánh, người tu tự thấy chẳng phải là Phật :

       Khi "đạo quả chín muồi" : đây là khéo dùng Phật Tánh trong mọi cử chỉ, chưa phải là đại cơ đại dụng của Phật.

       Muôn ngàn chứng đắc : vẫn chẳng phải là Phật 

3) Người phát minh và người học

Khả năng của sự Kiến Tánh là có thể chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai. Giả sử có thể làm được việc khó khăn này, th́ vẫn chẳng phải là Phật : v́ là người học pháp của Như Lai. V́ không t́m ra những pháp đó, v́ theo học những pháp đó, nên chỉ là đệ tử xuất sắc của Như Lai, chẳng phải là Như Lai ! 

 

Người Kiến Tánh là kẻ thượng trí đại căn. Chính v́ là thượng trí đại căn nên chẳng tự xưng là Phật !

 

 

XII)  Kiến Tánh Thành Phật

 

Ngay từ đầu, lúc mới Kiến Tánh th́

             Kiến Tánh đă là Thành Phật

Nhưng ta nên nhớ rằng Phật đây là Bản Thể của Tâm, là Phật Tánh.

 

Kiến Tánh Thành Phật, Bản Thể của Tâm :

       Thành Phật ! Bởi v́ ngoài "cái ông Phật Tánh" ra không có "ông Phật" nào khác !

Kiến Tánh Thành Phật, 16 năm sau

       Đi đứng nằm ngồi đều thấy tánh ! Nên có thể gọi là Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, muôn ngàn chứng đắc

       Đă Kiến Tánh lại c̣n có muôn ngàn chứng đắc. Nên có thể gọi là Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, đạo quả chín muồi

       Đi đứng nằm ngồi đều thấy tánh và làm chủ được sống chết ! Nên gọi là Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, ngài Đại Ca Diếp

       được Phật nhiều lần ấn chứng làm Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, Bồ Tát Văn Thù

       bậc Đại Bồ Tát đă Kiến Tánh, th́ dĩ nhiên là Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, đương nhiên là Tổ

       Từ đời Ngũ Tổ, Kiến Tánh là Tổ.

Kiến Tánh Thành Phật, chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai

       Có khả năng chứng đắc tất cả các pháp của Như Lai. Nên gọi là Phật.

Kiến Tánh Thành Phật, chẳng tự xưng là Phật !

       V́ theo gương ngài Đại Ca Diếp và v́ các lư do quan trọng khác.

 

Thiền Tông là Pháp Môn Kiến Tánh Thành Phật, mà rốt cuộc chẳng tự xưng là Phật !

Không phải là mâu thuẫn đâu, mà chính là "biết người biết của", sáng suốt, biết đường đi lối vào . . .

Trăm năm tính chuyện vuông tṛn,

Phải ḍ cho đến ngọn nguồn lách sông !

 

. . . Cuối bài viết, xin nêu ra 3 điểm quan trọng :

 

1) điểm khởi thủy

       Kiến Tánh là điều kiện cần thiết để thành Phật.

       Kiến Tánh cũng là điều kiện đủ để thành Phật v́ ngoài "cái ông Phật Tánh" ra không có "ông Phật" nào khác !

 

2) điểm trung ḥa

       sau khi Kiến Tánh có thể có muôn ngàn chứng đắc. Đă có "thể" lại có nhiều "dụng" của Phật. Thể, v́ đă Kiến Tánh. Nhiều Dụng của Phật, v́ có muôn ngàn chứng đắc, Như thế, rất gần với Phật, gần hơn người tu của các pháp môn khác, nhiều ! Có thể gọi là thành Phật.  

 

3) điểm tuyệt đối

Theo nghĩa tuyệt đối của chữ Phật, th́ "Phật" gồm những nghĩa sau :

       a) Thể : Kiến Tánh Thành Phật

       b) Dụng, c̣n gọi là đại cơ đại dụng, là thần thông diệu dụng, ra vào ba cơi, tỉ triệu chánh định,  quán chiếu được tâm chúng sinh trong vũ trụ, sáng suốt hoàn toàn. . . Người tu khó ḷng mà đạt được hết tất cả cái Dụng này.

       c) Phát minh : Phật đây là người t́m ra, "phát minh" ra Phật Pháp, mỗi nền văn minh nhân loại chỉ có tối đa một vị Phật,

Theo nghĩa tuyệt đối này, th́ chẳng có ai Thành Phật cả. Phải chờ ngài Di Lạc ra đời !

 

Phải chờ ngài Di Lạc ra đời ! Phải chờ khi nào Phật Pháp đă diệt ở thế gian, nhân loại đắm ch́m trong u mê tăm tối một thời gian dài, và rồi ngài Di Lạc ra đời, phát minh ra Phật Pháp, Kiến Tánh Thành Phật !

( Theo sách vở Đại Thừa : Phật Pháp c̣n tồn tại ở thế gian khoảng 8500 năm nữa, sau đó nhân loại đắm ch́m trong u mê tăm tối đến hơn 8 triệu ruởi năm, th́ ngài Di Lạc mới ra đời ).

 

 

---- ---- ----

 

Mục đích cùa Thiền Tông là Kiến Tánh Thành Phật :

       Ngoài giáo truyền riêng

       Chẳng lập văn tự

       Chỉ thẳng chân tâm

       Kiến Tánh Thành Phật

       ( Đạt Ma Sư Tổ )

Cho nên, xác định được rơ ràng bốn chữ "Kiến Tánh Thành Phật ". là định nghĩa được mục tiêu cùa Thiền Tông.

Là xác định được nguyên thủy lập tông của Thiền Tông vậy./.

 

--------------------

Chú thích :

 

(2) câu chuyện Huyền Quang và Pháp Loa  :

 

Hai câu  của Tam Tổ Huyền Quang :

       Bịnh với không bịnh đă là một chưa ?

       Sống với Chết đă là một chưa ?

th́ câu đầu là nguyên văn.

Sau đó, Huyền Quang hỏi thêm 4, 5 câu nữa mà tôi tóm lược lại thành :

       Sống với Chết đă là một chưa ?

Xin ghi lại ở đây cho rơ.

 

Xin nói thêm :

       Câu trả lời chẳng phải là : "đă là một !"

Vậy th́, câu trả lời chân chính là ǵ ?

Ha !

Đây là câu hỏi của một người đă Kiến Tánh hỏi một người đă Kiến Tánh , câu trả lời phải là câu trả lời của Tâm của người đă Kiến Tánh.

Giả sử bây giờ có một người đă Kiến Tánh bị ngài Huyền Quang vấn nạn như trên, nếu người đó trả lời như Pháp Loa tất Huyền Quang chẳng bằng ḷng !

Chỉ biết rằng sau 13 ngày ‘tu luyện’, Pháp Loa đă  trả lời được và Huyền Quang đă chấp nhận !

Câu trả lời của Pháp Loa là một ẩn ngữ, một ngón tay chỉ mặt trăng. sự chấp nhận của Huyền Quang là một đặc thái Thiền Tông.

Một ẩn ngữ, một đặc thái của muôn đời !

*

*

* Lê Anh Chí. *

______________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Kinh Kim Cang

       Kinh Trường A Hàm

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

Sách :

       Cuộc đời Thánh Tăng Đại Ca Diếp, Nguyễn Điều,

       Đường Mây Trên Đất Hoa, Thích Hằng Đạt và Nguyên Phong

       Phật Giáo Khái Luận, Thích Chơn Thiện

       Thiền Đạo Tu Tập, Trương Trừng Cơ, dịch giả Như Hạnh

       Triết Học Trần Thái Tông, Nguyễn Đăng Thục

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *