Ái Ngữ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Không nên ghét, chẳng nên ghen

       Chữ ghen cùng với chữ khen một vần

*

             T́m vào ái ngữ bảy tầng

       Cạn ḍng thanh trọc, theo dần, dần hay

*

             Lời hay, hay thật là hay

       Đọc lên cả đến trời mây năo nùng

*

             Chỉ là mộng ảo muôn trùng

       Hay là lại có một vùng thảo ngay

             Chêm câu ái ngữ cho hay !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------