Thiền Định và Thiền Thiền Tông

     ( Nguyên Lư Nguyên Lư Thiền Tông [5] )

 

                    Lê Anh Chí

__________________________________________

 

Dàn Bài :

I) Định đề Kiến Tánh

II) Thiền Tông chẳng tu Thiền Định

III) Thiền Định : những nấc thang

IV) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái . . .

V) Khéo dùng phương tiện

VI) Cái định cực kỳ thâm sâu

__________________________________________

 

 

 

I) Định đề Kiến Tánh

 

1. Định đề Kiến Tánh 1

 Thinh Văn, Duyên Giác v́ định lực nhiều nên không thấy Phật Tánh !

 

Chân lư này được nói đến trong Kinh Đại Bát Niết Bàn

 

2. Định đề Kiến Tánh 2

Bồ Tát Văn Thù phải tu (Thánh-đạo ) vô lượng đời mới Kiến Tánh

 

Chân lư này được nói đến trong Kinh Đại Bát Niết Bàn

 

3. Định đề Kiến Tánh 3

Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh

 

Chân lư này được nói đến trong Kinh Đại Bát Niết Bàn

 

 

II) Thiền Tông chẳng tu Thiền Định

 

V́ Định đề Kiến Tánh 1 ( Thinh Văn, Duyên Giác v́ định lực nhiều nên không thấy Phật Tánh )

Nên :Thiền Tông chẳng tu Thiền Định

 

Xem bài viết " Thiền-tông chẳng tu thiền-định !"

 

 

III) Thiền Định : những nấc thang

 

1) Thiền định có đẳng cấp. Sự thay đổi đẳng cấp này, ví như leo thang lên từng nấc. Cái thay đổi của Tâm , của cái thấy lớn nhất là khi vào định ; rồi ‘định sanh hỉ, lạc’, nhập Nhị thiền. Đây là sự thay đổi khá dài, ví như leo lên một lúc 4 , 5, 6 nấc cầu thang. C̣n những cái định khác : Tam, Tứ, thiền , Tứ Không sự thay đổi ví như bước lên từng nấc thang một.

Cái thay đổi của Tâm , của cái thấy trong thiền định này làm cho nhiều người tu Thiền Định tưởng lầm rằng mỗi lần nhập một tầng Thiền Định tức là Ngộ. Từ đó đưa đến những phê phán sai lầm của họ về Thiền Tông.

 

2) Nấc thang cuối cùng là Diệt Thởng Định : đắc A La Hán, thoát luân hồi.

 

3) S tu tập những tầng  thiền này làm cho (vọng) tâm tr nên nhu nhuyễn sáng chói ; do đó , ta th điều khiển được , an tr được (vọng) tâm cuối cùng diệt được các lậu hoặc.

 

Thiền định : ví như những nấc thang

C̣n Kiến tánh th́ khác. . .

 

 

IV) Kiến Tánh = Nhảy Một Cái vào thẳng đất Như Lai

 

Trong Chứng Đạo Ca ,Thiền Sư Huyền Giác đă diễn tả sự Kiến Tánh như sau :

       NHẤT SIÊU trực nhập Như Lai địa

Trúc Thiên dịch :

       Một nhẩy vào liền đất Như Lai .

đây là bản dịchchính thức’ được nhiều người công nhận.

Tôi dịch :

       NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai
Dịch
Nhảy Một Cái th́ gợi h́nh, gợi ư hơn nhất là Việt hơn. Nhảy Một Cái c̣n nói lên được s hoát nhiên của Ng.

Đâycái nhảy siêu không gian, vượt thời gian.

 

2) siêu không gian

Nhảy t Vọng tâm sang Chân tâm, t thế giới Tam Độc sang thế giới Thường Lạc Ngă Tịnh, t vũ tr Ái Dục  sang vũ tr Phật Tánh , t vũ tr chúng sinh sang vũ tr chư Phật.

 

3) vượt thời gian

Nhảyợt ngược thời gian t rào Thủy Minh sang Đại Niết Bàn, t nghiệp chướng của ợng kiếp sang thời điểm Sinh !

 

 

Để :

_NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai

hai cách :
_
Vượt Nhập : Vượt rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai

_Phá Nhập : Phá rào vô thủy vô minh mà Nhập đất Như Lai

Đây là 2 nguyên lư mà tôi gọi là : Nguyên Lư Vượt Nhập và Nguyên Lư  Phá Nhập.

 

 

V) Khéo dùng phương tiện

 

 Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh .

V́ Định đề Kiến Tánh 3  (Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh)

Nên phương thức Thiền Tông xưa nay vẫn là những phương tiện thiện xảo .

Trọng tâm của Thiền Tông xưa nay vẫn là những phương tiện thiện xảo .

 

Cho nên, như ta biết, việc tu hành của pháp môn Kiến Tánh gồm 3 Phương Thức:

       1) truyền tâm ấn tâm (giáo ngoại biệt truyền)

       2) tự tu bằng Kinh Kim Cang 

       3) khán công án, thoại đầu

th́ cả 3 Phương Thức này đều là những phương tiện thiện xảo :

 

Phương Thức 1) : phương tiện thiện xảo  là những chuyển ngữ mà thầy ‘ban’ cho tṛ, căn cứ vào căn cơ của tṛ.

Phương Thức 2) : Kinh Kim Cang chứa những chuyển ngữ  làm cho ta có thể thấy Tánh.

Phương Thức 3) : dùng công án, thoại đầu để khởi nghi t́nh, dùng nghi t́nh làm nhất niệm vô minh để phá vô thủy vô minh.

 

Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh . Đây là chân lư, v́ đây là Phật Ngôn !

Thế nhưng, măi măi , phần đông Phật Tử, ngoài Thiền Tông, sẽ chỉ trích Thiền Tông ở điểm này . Măi măi, họ sẽ chẳng chịu tin rằng với một chuyển ngữ mà ta có thể thấy Tánh. Họ nghĩ rằng vô minh bắt rễ đă lâu, nghiệp chướng đă quá sâu dầy, chẳng thể Kiến Tánh ! ít ra , chẳng thể Kiến Tánh  trong một kiếp ; cần 3 A Tăng Kỳ kiếp mới được !

 

Ta có thể Kiến Tánh  trong một kiếp !

Lư do là : Phật Tánh không hề bị ô nhiễm .

Phật Tánh chỉ bị ngăn che, che khuất, vướng víu bởi vô minh, nghiệp chướng . Do đó , nếu ta có thể vượt ra khỏi, bứt ra được, phá hủy được  những ngăn che vướng víu đó , th́ nhảy được vào đất Như Lai.

 

Khéo dùng phương tiện th́ có thể Kiến Tánh !

 

 

VI) Cái định cực kỳ thâm sâu

 

Thỉnh thoảng người tu thiền có thể vô h́nh chung nhập vào cái định cực kỳ thâm sâu. Những nhập định này chẳng phải là Kiến Tánh !

 

1) HT Hu Tŕ nhập định 700 năm !

 

Câu chuyện hi hữu, không tiền khoáng hậu này được kể trong Duy Lực Ngữ Lục :

--------------

. . . Ngài Hu Tŕ, sư đ của ngài Hu Viễn, Lư Sơn t giăhuynh, đi vào tỉnh T Xuyên. Trên đường đi thấy một cây rất cao to, lại ch trống rỗng bên trong, bèn chui vào trong nhập định, sau đó l chui b bít, người ngoài chẳng ai hay. Trải qua một thời gian, do sấm sét khiến cây b ch ngă, ngài t trong bọng câynhào ra, tóc dài quấn cùng thân th, nhưng vẫn chưa xuất định. Dân làng xung quanh lúc đầuởng ngài đă chết, thấy c̣n hơi ấm chẳng cách nào khiến tỉnh lại, bèn ch vào kinh thành báo với vua. Vua sai Thiền sư khiến cho xuất định, hỏi
 - Pháp sư nhập định lúc nào?
 - Mới hồi năy.
   Xong ngài hỏi lại:"Sư huynh tôi là Hu Viễn, lúc này c̣n Lư Sơn không?"
 Mọi người tính ra mới biết ngài nhập định đă bảy trăm năm. Vua hỏi:
 - Nay pháp mong muốn không?
 Đáp: Không
 Vua nói: Trẫm ban cho chùa chiền đ làm Tr  tŕ?
 Ngài t chối, ch xin được tr v núi.
---------------

Nhập định 700 năm ! Thật là cao siêu !

Nhưng đây là Định . Và nhập định này chẳng phải là Kiến Tánh !

Chẳng phải là điều tu tập của Thiền Tông !

 

 

2) HT Hư Vân

 

HT Hư Vân (1840-1959) Kiến Tánh vào năm 56 tuổi trong một kỳ đả thiền thất ở chùa Cao Mân. Trong đời HT, cũng có những lần ngài vô h́nh chung nhập vào cái định cực kỳ thâm sâu.

Ví dụ : năm ngài 68 tuổi, ở Vọng Các, một hôm đang giảng kinh th́ ngài bỗng dưng nhập định 7 ngày.

V́ thành tích này, mà Quốc Vương Thái Lan và vài ngàn người đến qui y với ngài.

 

Xin nhắc : HT Hư Vân đă Kiến Tánh và đó là điều quan trọng đối với Thiền Tông ; c̣n những lần ngài nhập vào cái định cực kỳ thâm sâu th́ chỉ là thứ yếu ! Nhập định chẳng phải là điều tu tập, mục đích của  Thiền Tông !

 

*

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

 

Kinh sách tham khảo

Kinh :

       Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Thích Trí Tịnh

       Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận

       Cuộc đời Đức Phật (Trích dẫn Kinh), dịch giả Thích Trung Quán

       Kinh Kim Cang, dịch giả Đoàn Trung C̣n

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Kim Cang, dịch giả Thích Thiện Hoa

       Kinh Lăng Nghiêm,  dịch giả   Trí Độ và Tuệ Quang

       Kinh THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG, dịch giả  Nhẫn Tế

       Kinh Trường A Hàm,  dịch giả   Thích Thiện Siêu

       Kinh Ngăớng,  dịch giả Phạm Kim Khánh

Ngữ Lục (đến đời Lục Tổ):

       Sáu cửa Thiếu Thất, Đạt Ma Sư Tổ, dịch giả Trúc Thiên

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Duy Lực

       Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ, dịch giả Thích Minh Trực

       Chứng Đạo Ca, Huyền Giác,  dịch giả Trúc Thiên

Ngữ Lục (sau đời Lục Tổ):

       Bá Trượng Ngữ Lục, dịch giả Thích Duy Lực

       Truyền Tâm Pháp Yếu, Hoàng Bá, dịch giả Thích Duy Lực

       Cội nguồn truyền thừa và phương pháp tu tŕ của thiền tông, Nguyệt Khê, dịch giả Mai Phúc Hiền

       Chơn tâm trực thuyết, Phổ Chiếu

       Lâm Tế Ngữ Lục

       Thiền Đốn Ngộ, nhiều tác giả : Huyền Giác, Huệ Hải, Thạch Thành Kim, Oánh Sơn,  Hư Vân; dịch giả Thích Thanh Từ

       Tọa Thiền Luận, Đại Giác, dịch giả Như Hạnh

       Tu tâm quyết, Phổ Chiếu

       Duy Lực Ngữ Lục

 

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------