Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’  

 

một bài thơ đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

 

 

 

Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ :

 

       107)       Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ

 

 

Những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ :

 

153)      Cảnh như Tâm        247)      Thiền sinh sinh Thiền

 

       272)      Ṛng Ṛng                    273)      Đắc Tâm tâm đắc

 

278)       Chan chứa tâm                    282)       Tâm Tánh Tâm

 

       285)       Nhụy Tâm             308)       Áng huyền nhiệm

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *