Tâm Tánh Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm soi, soi vạn vật,

             Trí diễm, diễm muôn hoa !

             Tự Tâm, Tâm tức Phật

             Chân Tánh, Tánh là Ta !

**

       Tâm thành, tâm đẹp thay !

       Từng cụm mây, mây bay

       Nhật vàng, vàng ngọc thố,

       Diệu Tâm ,diệu vợi này !

**

             Chân Tâm , tâm vạn vật,

             Trí sáng , sáng muôn nhà !

             Thiền tâm, Tâm Tánh thật

             Ta Bà, ta cách xa !

----------

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *