Bài thơ đọc thành 10 bài thơ

 

 

 

                    Vầng Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

             Động loé trời sương màn gợn đục,

             Tha hồ tâm tánh nhớ thương mau

             Vọng Ngă ngưng thiền, tiên khác tục,

             Ta cùng trăng thả, lạc bên cầu !

*

       Có phải v́ người, trăng tỏ sáng,

       Ngh́n thu vẳng trổi khúc Nghê Thường ?

       Tin ngàn tỉnh tĩnh , muôn tâm rạng,

       Thố ngọc, vầng tâm, pháp uyển vương !

 

========

 

Đọc ngược thành bài thơ :

 

                    Tâm Vầng

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

       Vương uyển, pháp tâm,  vầng ngọc thố,

       Rạng tâm muôn tĩnh, tỉnh ngàn tin,

       Thường Nghê, khúc trổi vẳng thu ngh́n,

       Sáng tỏ : trăng, người , v́ phải có !

*

             Cầu bên, lạc thả, trăng cùng ta,

             Tục khác tiên, thiền ngưng Ngă Vọng !

             Mau thương nhớ  tánh, tâm hồ tha ?

             Đục gợn màn sương, trời loé động !

____________________________________

 

5 Bài thơ đọc xuôi

 

                    Vầng Tâm

                    Thơ Lê Anh Chí

             Động loé trời sương màn gợn đục,

             Tha hồ tâm tánh nhớ thương mau

             Vọng Ngă ngưng thiền, tiên khác tục,

             Ta cùng trăng thả, lạc bên cầu !

*

       Có phải v́ người, trăng tỏ sáng,

       Ngh́n thu vẳng trổi khúc Nghê Thường ?

       Tin ngàn tỉnh tĩnh , muôn tâm rạng,

       Thố ngọc, vầng tâm, pháp uyển vương

 

=====

Bài thơ 2 : Ngắt đi 1 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

             loé trời sương, màn gợn đục,

             hồ, tâm, tánh nhớ thương mau

             Ngă ngưng thiền, tiên khác tục,

             cùng trăng thả, lạc bên cầu !

*

       phải v́ người, trăng tỏ sáng,

       thu vẳng trổi khúc Nghê Thường ?

       ngàn tỉnh tĩnh , muôn tâm rạng,

       ngọc vầng, tâm pháp, uyển vương !

 

=======

Bài thơ 3 : Ngắt đi 2 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

             trời sương màn gợn đục,

             tâm tánh nhớ thương mau

             ngưng thiền, tiên khác tục,

             trăng thả lạc bên cầu !

*

       v́ người, trăng tỏ sáng,

       vẳng trổi khúc Nghê Thường ?

       tỉnh tĩnh , muôn tâm rạng,

       vầng tâm, pháp uyển vương !

 

======

Bài thơ 4 : Ngắt đi 3 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

             *           *           *    

             sương màn gợn đục,

             tánh nhớ thương mau

             thiền, tiên khác tục,

             thả lạc bên cầu !

*

       người, trăng tỏ sáng,

       trổi khúc Nghê Thường 

       tĩnh , muôn tâm rạng,

       tâm pháp uyển vương !

 

=======

Bài thơ 5 : Ngắt đi 4 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

             màn gợn đục,

             nhớ thương mau

             tiên khác tục,

             lạc bên cầu !

*

       trăng tỏ sáng,

       khúc Nghê Thường 

       muôn tâm rạng,

       pháp uyển vương !

_____________________________________

 

5 Bài thơ đọc ngược

=============

 

Bài thơ 6 : Bài thơ đọc ngược :

 

                    Tâm Vầng

                    Thơ Lê Anh Chí

       Vương uyển, pháp tâm,  vầng ngọc thố,

       Rạng tâm muôn tĩnh, tỉnh ngàn tin,

       Thường Nghê, khúc trổi vẳng thu ngh́n,

       Sáng tỏ : trăng, người , v́ phải có !

*

             Cầu bên, lạc thả, trăng cùng ta,

             Tục khác tiên, thiền ngưng Ngă Vọng !

             Mau thương nhớ  tánh, tâm hồ tha ?

             Đục gợn màn sương, trời loé động !

 

=======

Bài thơ 7 : Ngắt đi 1 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

       uyển pháp tâm,  vầng ngọc thố,

       tâm muôn tĩnh, tỉnh ngàn tin,

       Nghê khúc, trổi vẳng thu ngh́n,

       tỏ : trăng, người , v́ phải có !

*

             bên lạc thả, trăng cùng ta,

             khác tiên, thiền ngưng Ngă Vọng !

             thương nhớ  tánh, tâm hồ tha ?

             gợn màn sương, trời loé động !

 

=======

Bài thơ 8 : Ngắt đi 2 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

       pháp tâm,  vầng ngọc thố,

       muôn tĩnh, tỉnh ngàn tin,

       khúc trổi vẳng thu ngh́n,

       trăng, người , v́ phải có !

*

             lạc thả trăng cùng ta,

             tiên, thiền ngưng Ngă Vọng !

             nhớ  tánh, tâm hồ tha ?

             màn sương, trời loé động !

 

=======

Bài thơ 9 : Ngắt đi 3 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

       tâm,  vầng ngọc thố,

       tĩnh, tỉnh ngàn tin,

       trổi vẳng thu ngh́n,

       người , v́ phải có !

*

             thả trăng cùng ta,

             thiền ngưng Ngă Vọng !

             tánh tâm hồ tha ?

             sương, trời loé động !

 

========

Bài thơ 10 : Ngắt đi 4 chữ ở đầu mỗi câu , trở thành bài thơ sau :

 

       vầng ngọc thố,

       tỉnh ngàn tin,

       vẳng thu ngh́n,

       v́ phải có !

*

             trăng cùng ta,

             ngưng Ngă Vọng !

             tâm hồ tha ?

             trời loé động !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *