Ṛng Ṛng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm Tâm , Tánh Tánh , ṛng ṛng

       Chính tâm, tâm chính : thần thông, thông thần !

*

             Tánh là, là Tánh , Tánh chân

       Trăng vàng, Trăng diễm : đuốc thần, thần đêm

*

             Náu thân, thân náu Phật hiên

       Đời đời hướng hướng tông thiền Thiền Tông

*

             Thánh phàm, phàm thánh một ḍng

       Bến bờ, bờ bến Tâm Thông : thông, thành !

             Ṛng ṛng Tánh thực, thực danh !

------------

Chú thích:

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *