Cảnh như Tâm

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Tâm sầu, sầu vạn vật,

            Người đẹp, đẹp hoa gầy

            Tịch dương, dương lẩn khuất

            Chân Tánh, Tánh xưa nay !

*

      Tâm sầu cô lữ, lữ Tâm sầu

      Châu ngọc Tánh thường, Tánh ngọc châu !

      Lẩn khuất muôn đời, đời vị ngă,

      Tánh xưa nay đủ, Tánh không cầu !

*

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------