Nhụy Tâm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Nhụy tâm, tâm nhụy, tâm đăng

       Đài trang, đốm đốm, giăng giăng nhụy trời

*

             Tĩnh tâm, tâm tĩnh đầy vơi

       Nhiệm huyền, huyền nhiệm vợi vời, vời trăng

*

             Tịnh thanh, thanh tịnh Tánh hằng

       Cao xa vàng sáng, cao thăng nguyệt vàng

*

             Là tâm, là Tánh mang mang

       Bạc bàng Huệ mạng, bạc bàng thiền tâm

             Nở tâm, tâm nở, vừa tầm . . .

---------

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay      

             Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’     

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

                           Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                    Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                           Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *