Đắc Tâm tâm đắc

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Xuân nở, Xuân tàn, bao nghĩa bạc

             Thiền ngồi, Thiền đứng, đại thung dung

             Bao kiếp tạo sầu, bao tạo tác

             Đắc Tâm , tâm đắc, đắc kỳ trung

**

**

       Hạ đến hạ bay, xuân hạ thắm

       Đại thiền đại trí, Đại thừa ḍng

       Thu lá, thu vàng, thu đậm ấm

       Ngời ngời Tánh thực, Tánh ngời trong

------------

Chú thích:

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’    

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

             Mục Lục Thơ Tâm

       Mục Lục ThơTrăng’

              Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

----------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *