Thiền sinh sinh Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Một ḿnh, ḿnh một tâm thân

       Mang mang cơi cơi , tinh thần , thần tinh

*

             Một mai mai một tâm linh

       Tánh đâu, đâu Tánh , Thiền sinh sinh Thiền ?

*

             Tâm tâm hướng hướng Phật-hiên

       Soi soi tánh tánh, thiên thiên đồng đồng

*

             Bến đây, đây bến, bến Thông

       Ṛng ṛng Tánh Tánh , ḍng ḍng tâm tâm

*

             Khéo hay, hay khéo Tánh tầm !

------------

Chú thích:

Bài thơ này mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------