***  Phật Tánh  ***

 

                        Thơ  Lê Anh Chí

 

                 

I)     Bao la như đại dương

        Bàng bạc như sương

        Thấm nhuần trái đất

        Chẳng đắm lụy yêu đương

 

II)            Bao la như vũ trụ

                Chiếu soi khắp mười phương

                Lại chịu đời chật vật

                Theo xác thân lạc sáu đường

 

III)   Lặn hụp trong ái hà

        Mà chưa hề dâm dục

        Bị giam cầm địa ngục

        Mà tự tại như nhà

 

IV)          Chẳng phải là sắc thanh

                Cũng không là vị xúc

                Chẳng thể tưởng tượng thành

                V́ không phải là ư

 

V)    Nơi Thánh không tăng

        Nơi phàm không giảm

        Nơi Đức Như Lai th́ tṛn đầy

        Nơi tục tử th́ vuông vắn

 

VI)          Tṛn đầy mà vuông vắn

                Vuông vắn mà tṛn đầy

                Vuông vắn mà bao quát

                Tṛn đầy tức như như

 

VII) Tṛn đầy thái hư (1)

        Không thiếu không dư

        Chẳng phải thái hư

        Chẳng có thiếu dư

 

VIII)                Là Đại Ngă

                Chẳng phải là Đại Ngă

                Là thiên lư lưu hành

                Chưa từng lưu hành thiên lư

 

IX)  Đại cơ và đại dụng

        Mà chẳng có kiến văn

        Xưa nay không một vật (2)

        Mà bao dung khắp cả

 

X)            Là Tánh chẳng hai (3)

 

XI)  Là Không, là Tất Cả

        Là Thường Lạc Ngă Tịnh

        Là pháp chẳng hai

        Là . . . Phật Tánh

---- ----

Chú thích :

Bài thơ này có 11 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, riêng đoạn X chỉ có 1 câu

(1) Tam Tổ Tăng Xán :

        Tṛn đầy thái hư

        Không thiếu không dư

(2)  Bài kệ nổi tiếng của cư sĩ Lư Huệ Năng :

        Bồ Đề vốn  không cây

        Gương Sáng cũng không đài

        Xưa nay không một vật

        Nào chỗ bám trần ai ?

Nhờ bài kệ này mà Lư cư sĩ được truyền ngôi Tổ

(3) Lục Tổ : ‘Phật Tánh là Tánh chẳng hai’

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

                Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’  

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

                Mục Lục Thơ Tâm

                                Mục Lục Thơ Thiền Toán

        Mục Lục ThơTrăng’

                 Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

        Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’      

                Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

---------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *