***  Phật Tánh  ***

 

 

                                Thơ Lê Anh Chí

 

                 

                Bao la như đại dương

                Bàng bạc như sương

                Thấm nhuần trái đất

                Chẳng đắm lụy yêu đương

 

                        Bao la như vũ trụ

                        Chiếu soi khắp mười phương

                        Lại chịu đời chật vật

                        Theo xác thân lạc sáu đường

 

                Lặn hụp trong ái hà

                Mà chưa hề dâm dục

                Bị giam cầm địa ngục

                Mà tự tại như nhà

 

                        Chẳng phải là sắc thanh

                        Cũng không là vị xúc

                        Chẳng thể tưởng tượng thành

                        V́ không phải là ư

 

                Nơi thánh không tăng

                Nơi phàm không giảm

                Nơi Đức Như Lai th́ tṛn đầy

                Nơi tục tử th́ vuông vắn

 

                        Tṛn đầy mà vuông vắn

                        Vuông vắn mà tṛn đầy

                        Vuông vắn mà bao quát

                        Tṛn đầy tức như như

 

                Tṛn đầy thái hư (1)

                Không thiếu không dư

                Chẳng phải thái hư

                Chẳng có thiếu dư

 

                        Là Đại Ngă

                        Chẳng phải là Đại Ngă

                        Là thiên lư lưu hành

                        Chưa từng lưu hành thiên lư

 

                Đại cơ và đại dụng

                Mà chẳng có kiến văn

                Xưa nay không một vật (2)

                Mà bao dung khắp cả

 

                        Là tánh chẳng hai (3)

 

                Là Không, là Tất Cả

                Là Thường Lạc Ngă Tịnh

                Là pháp chẳng hai

                Là . . . Phật Tánh

 

--------------------------------------------

Chú thích :

(1) Tam Tổ Tăng Xán :

        Tṛn đầy thái hư

        Không thiếu không dư

(2)  Bài kệ nổi tiếng của cư sĩ Lư Huệ Năng :

        Bồ Đề vốn  không cây

        Gương Sáng cũng không đài

        Xưa nay không một vật

        Nào chỗ bám trần ai ?

Nhờ bài kệ này mà Lư cư sĩ được truyền ngôi Tổ

(3) Lục Tổ : ‘Phật Tánh là tánh chẳng hai’ 

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------