Thơ ngũ ngôn, cổ phong trường thiên, 52 câu.

Toàn bài :

 

Trời mùa đông Ba Lê

 

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

      Trời mùa đông Ba Lê

      Thao thức luống lê thê

      Trời mùa đông Ba Lê

      Không sầu không kể lể

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Không buồn không kể lể

            Trời mùa đông lê thê,

            Nghiệp thế nhân như thế !

*

      Trời mùa đông trăng sao

      Trăng vàng sao vằng vặc

      Trời mùa đông thanh cao

      Phá tan vùng tuyết đặc !

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Không buồn đời luyến thế

            Tiếng vọng dù lê thê,

            Tự Tánh ngời dâu bể !

*

      Trời từ thu sang đông

      Ba Lê ai ái mộ

      Sắc sắc vầy mênh mông !

      Theo trăng về đại ngộ !

*

*  * * * * * *

*

      Trời từ đông đến xuân

      Ba Lê cứ ngại ngần

      Lạnh lẽo đông bàng bạc

      Tự Tánh rải nhân quần !

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Đời dẫu cứ lê thê

            Chân lư soi cùng khắp

            Tánh Ta vẹn bốn bề !

*

      Trời mùa đông Ba Lê

      Tánh Ta vời diệu vợi

      Trăng vàng ấn nguyện thề,

      Thiền như đ̣i lại gợi !

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Thiền hành hay khéo biết

            Đời cứ măi lê thê

            Tánh Ta là diệu tuyệt !

*

*  * * * * * *

*

      Trời mùa đông Ba Lê

      Tuyết rơi và tuyết ngập _

      Bàng bạc trời  lê thê,

      Tâm đạo đời e ấp !

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Tuyết giăng giăng tháp gác,

            Trời đất dẫu lê thê,

            Khéo hay về Tánh Giác !

*

      Trời mùa đông Ba Lê

      Đánh thức Chân Tâm dậy !

      Dằng dặc tuyết lê thê,

      Vượt qua về Tánh Thấy !

*

            Trời mùa đông Ba Lê

            Trăng về, trăng trắng cảnh

            Dài nối ngày lê thê,

            Trăng trăng, trăng Tự Tánh !

*

------------

Chú thích :

Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------