Uất Kim Hương

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Nguyệt rạng đài trang, trang Phật Tánh

       Hoàng Hoa uốn lượn Uất Kim Hương

       Diễm ảo thiên hoa trăng diễm Thánh

       Vàng như nguyệt sáng Đại thừa đương

**

**

             Đêm ngọc nguyệt vàng, trăng Phật-cảnh

             Hoàng Hoa đă vượt cơi mù sương

             Như đă đến bờ, tâm đượm Thánh

             Bến thiền huyền nhiệm, bến quê hương

------------

Chú thích:

Uất Kim Hương = tên một loài hoa, rất đẹp, có nhiều ở Ḥa Lan

       tiếng Anh Tulip, tiếng Pháp Tulipe,

       tiếng Việt c̣n được gọi là (phiên âm từ Anh, Pháp) Tu Líp

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------