Ảo giác

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chân t́nh Ảo giác kết hôn

       Thời gian chắp nối gọi hồn vọng tâm

*

             Hay nghe Ảo giác th́ thầm

       Nên ḍng trong đục, mê lầm thiên thu

*

             Luân hồi một bức tịch u

       Nhân duyên Ảo giác mờ lu : mái sầu !

*

             Nên hay chuyển ngữ một câu

       Buông muôn chỗ trụ : đuôi, đầu, gần, xa !

             Là sang Chân-giác Phật nhà !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------