Thể vạn vật

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Vạn vật lê thê và uẩn khúc

             Trời kia hữu hạn đất là không

             Xuân sắc, xuân tàn, xuân ngủ gục

             Thiền tâm vuợt bến đến tâm thông

***

***

       Đă thấy, đă hay, chan chứa đă

       Về Tâm bến cũ, Tánh thừa trăng

       Xuân sắc móng ṃng, xuân hối hả

       Tâm thiền diệu thể Tánh thường hằng

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------