Tâm thế Tánh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tâm thế Tánh Ta, h́nh thế Ngă,

             Vầy bao mặt nước, dáng lung linh !

             Thiền hành vạn cơi về đâu tá ?

             Dơi dơi nguồn tâm, sắc sắc khinh !

**

**

       Diệu Hữu Chân Không, không vạn hữu,

       Vào trong thế giới , một ḷng trong

       Huệ Mạng Chân Như , người cố cựu,

       Thiền Tâm ngộ Tánh : thấy, thành, thông !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------