Chẳng lập văn tự . . .

 

 

        Vô Tâm Đạo Nhân

 

                     Thơ Lê Anh Chí

 

Tâm tựa hư không chẳng vướng ǵ

Trong ḷng rỗng tuếch chẳng c̣n chi

Không c̣n đắc thất không năng sở

Tựa thể bất tài, tựa ngốc si !

 

sự vô vi chẳng vướng ǵ

Tâm hồn rỗng tuếch chẳng c̣n chi

Đạo lư học hoài, thôi khỏi học

Nhân tài khổ luyện, vất mà đi !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------