Hoa Đèn 

 

                                Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Canh khuya chợt nổ hoa đèn,

        Thanh tao, tiêu sái khách hiền giáng lâm ?

                Phải người dưới nguyệt định tâm, (1)

        Trăng vàng thu ánh, sông Ngân vượt bờ ?  (2)

                Phải chăng thiền khách hay thơ,

        Đem tâm tải đạo dựng cờ Như Lai ?

                Phải chăng chẳng kẻ đoái hoài ?

        Lại đây đàm đạo nên vài bốn câu !

                Nơi đây trà đượm Triệu Châu, (3)

        Vân Môn đăi bánh, mái lầu đăi . . . trăng ! (4)

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1),(2) :

"dưới nguyệt định tâm, trăng vàng thu ánh" : là Nguyệt Quang Tam Muội.

(2) :

" sông Ngân vượt bờ " là Thức Vô Biên Xứ

(3) :

" trà đượm Triệu Châu " :

Một hôm, hai vịng đến, Triệu Châu chỉ một vị hỏi: “Thượng tọa từng đến đây chưa?”. Vị tăng thưa: “Chưa từng đến”. Triệu Châu bảo: “Uống trà đi!”. Lại hỏi vịng khác: “Từng đến đây chưa?”. Vị tăng ấy thưa: “Đă từng đến đây”. Triệu Châu bảo: “Uống trà đi!”. Viện chủ bạch: “Người chưa từng đến dạy uống trà c̣n thể được, người đă từng đến sao cũng dạy uống trà đi?”. Triệu Châu gọiViện chủ!”. Viện chủ đáp: “Dạ!”. Triệu Châu bảo: “Uống trà đi!”.

(4) :

" Vân Môn đăi bánh " :

một học giả đến yết kiến, Tổ Vân Môn bèn cầm cái bánh đưa lên, học giả liền lănh hội.

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------