Phước chàng Trương Kế

 

---------------------

Lược thuật sự :

Trương Kế là tác giả bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc, rất nổỉ tiếng trong văn học sử Trung Hoa :

        Nguyệt lạc ô đề sương măn thiên

        Giang phong ngư hoả đối sầu miên

        Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

        Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền

Tương truyền, chàng thi nhân này làm xong hai câu đầu th́ . . . bí. Đến nửa đêm, bỗng nghe  tiếng chuông chùa Hàn San , bèn viết tiếp được 2 câu cuối. Bởi thế mới nói rằng Trương Kế được lưu danh thiên cổ nhờ  tiếng chuông Hàn San !      

 

Hàn San , Thập Đắc là hai vị dị nhân cư sĩ Phật Giáo, sống nhờ chùa dưới sự bảo trợ của nhà sư Phong Can. Vị sư này tiết lộ rằng Hàn San, Thập Đắc là Bồ Tát Văn-thù, Phổ-hiền. Chùa của sư Phong Can về sau  được đổi tên là Hàn San tự và Phong Can, Hàn San, Thập Đắc được tôn là Thiên Thai Tam Thánh.

Ng̣ai lời thơ, ư thơ, Phong Kiều Dạ Bạc c̣n được Phật-tử mến chuộng v́ bài thơ có ba chữ "Hàn San tự".

 

                               ******************

                        *** Phước chàng Trương Kế ***

                               ******************

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                        Tốt phước chàng Trương Kế

                        Lăng du cơi thi nhàn

                        Không t́m chùa Thập Đắc

                        Lại được chuông Hàn San !

 

                Bao kẻ t́m bỉ ngạn

                Chẳng dến cơi u nhàn

                Tốt phước chàng Trương Kế

                Được tiếng chuông Hàn San !

 

                        Ngh́n thu chàng nổi tiếng

                        Vang vang chốn thi đàn

                        Đâu có dè danh vọng

                        Nhờ tiếng chuông Hàn San !

 

                Xấu phước chàng Trương Kế

                Dạ bạc cảnh mênh mang

                Lẽ ra vào đại ngộ

                Chỉ được chuông Hàn San !

 

                        Xấu phước chàng Trương Kế

                        Được tiếng chuông Hàn San 

                        Lẽ ra vào đại ngộ

                        Phong-Kiều chẳng Phong-Can !

 

                Hôm nao trời dạ bạc

                Được tiếng chuông Hàn San 

                Lẽ ra vào đại ngộ

                Chỉ hai vần đa mang !

 

                        Xấu phước chàng Trương Kế

                        Loanh quanh cơi thi nhàn

                        Lẽ ra :     vào đại ngộ ...

                        . . . khoảnh khắc thấy Hàn San !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------