Cánh Thiền

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Cuộc đời như lệ chứa chan,

      Tu hành như thể tâm dang Cánh Thiền

*

            Mưa bay lất phất ngoài hiên,

      Băo ḷng như thể một thiên đổi dời !

*

            Trong v́ Tự Tánh ngời ngời,

      Ngoài v́ chán ngấy nỗi đời thê lương

*

            Vườn thanh, thanh diễm hải đường,

      Câu thơ tú lệ như nhường thiền đăng !

*

            Vùng sương gió, Cánh Thiền thăng !

*

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------