Thiền

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Thiền nhàn, giải được muôn sầu,

        Thiền phong, hơn cả vương hầu hiển vinh-

                Thiền tâm, xem sắc như khinh

        Thiền đi nằm đứng, là h́nh bóng Tâm . . .

 

                Thiền ngồi, từ biệt hồng trần !

        Thiền hành, trí tuệ nên tâm Niết Bàn

                Thiền Không, không sự không màng-

        Thiền ngoài Sắc Giới, đạo tràng thênh thang. . .

 

                Thiền vào được cơi Nê Hoàn,

        Thiền hay ẩn náu trần gian mộng hờ,

                Thiền lời, thiền ư, thiền thơ,

        Thiền Vô Sở Đắc, diễn thơ thành Thiền !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------