Thơ Đàn Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

             Lăn tăn mặt nước bóng ḿnh,

       Làm thơ, thơ thẩn, Phật-t́nh thênh thang !

*

             Thiền-tông đoản luận can tràng,

       Cung đàn đạo pháp, cung đàn Tánh Ta (1)

*

             Thiền gia : thiền lư làm nhà,

       Cung đàn Tâm Tánh dạo ba bốn vần !

*

             Vào ra sự sự lần khân,

       Vui b́nh minh để thiết thân hôn hoàng !

             Hay hay Tự Tánh đạo tràng !

*

------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------