Thiền thi nhân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Nếu là bao kiếp làm thi sĩ,

       Sẽ trải tâm can, hiển hiện lời !

       Hải ngoại tâm sầu, sầu thế kỷ,

       Buông đi bỏ hết, được ngời ngời !

*

*

             Tâm sẽ sáng như vầng nhật nguyệt,

             Bởi v́ thông Tánh, bởi tâm thông !

             Nên muôn sự đẹp tươi, biêng biếc,

             Và cơi đời như thực, thực Không !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------