Tâm Sương

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chính là Tâm, chính là Sương

       Muôn đời Vọng Ngă vô thường, thường Không !

*

             Dơi theo sông Ái bao ḍng

       Từ bờ Vô Thủy, từ trong đổi dời

*

             Tâm người, tâm trụ đầy vơi

       Sương tan là được vợi vời sáng thanh

*

             Bản tâm không trụ : Ngộ thành

       Thấy liền Phật Tánh là danh thánh hiền

             Vượt Sương, Tâm đến Tánh thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------