Phiêu lưu

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Phiêu lưu tâm học một Ta

       Xênh xang xe ngựa cũng là hành trang

*

             Hoàng hôn bấy, dơi hôn hoàng

       Lang thang sự nghiệp vơ vàng thế si

*

             Theo về Tánh, há so b́

       Mênh mang đại trí một v́ Tâm-đăng

*

             Là đây trăng Tánh, Tánh trăng

       Bạc bàng tâm đắc vĩnh hằng, hằng vinh

             Phiêu lưu là Tánh tuyệt xinh !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------