Đại Ước Mơ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Ta vất đi bao mùa diễm sắc,

       Bỏ t́nh cuối ngơ, bỏ muôn thơ _

       Để t́m hạnh ngộ vùng tâm đắc,

       Đạt đất lành và Đại Ước Mơ !

*

             Ta vất đi bao t́nh luyến thế,

             Để theo đ̣i Phật Tánh Chân Tâm _

             Bỏ luôn cả lợi danh hoa lệ,

             Để đạt thành thiền ấn Diệu Âm !

*

*

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------