Huyền Sử Phong Kiều

 

Lược thuật:           Trương Kế và Phong Kiều

 

Trương Kế là tác giả bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc, rất nổỉ tiếng trong văn học sử Trung Hoa :

        Nguyệt lạc ô đề sương măn thiên

        Giang phong ngư hoả đối sầu miên

        Cô Tô thành ngoại Hàn San tự

        Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền

Tương truyền, chàng thi nhân này làm xong hai câu đầu th́ . . . bí. Đến nửa đêm, bỗng nghe  tiếng chuông chùa Hàn San , bèn viết tiếp được 2 câu cuối. Bởi thế mới nói rằng Trương Kế được lưu danh thiên cổ nhờ  tiếng chuông Hàn San !      

 

Hàn San , Thập Đắc là hai vị dị nhân cư sĩ Phật Giáo, sống nhờ chùa dưới sự bảo trợ của nhà sư Phong Can. Vị sư này tiết lộ rằng Hàn San, Thập Đắc là Bồ Tát Văn-thù, Phổ-hiền. Chùa của sư Phong Can về sau  được đổi tên là Hàn San tự và Phong Can, Hàn San, Thập Đắc được tôn là Thiên Thai Tam Thánh.

Ng̣ai lời thơ, ư thơ, Phong Kiều Dạ Bạc c̣n được Phật-tử mến chuộng v́ bài thơ có ba chữ "Hàn San tự".

 

---------------------

 

Lược thuật sự :

 

Sau khi viết bài thơ Phước chàng Trương Kế , tôi chợt nghĩ rằng : "từ thuở đó đến nay, đă có người nghe  tiếng chuông chùa Hàn San  mà Ngộ". Tôi bèn làm bài thơ sau, theo giả thuyết này. V́ là việc giả tưởng nên gọi là Huyền Sử. V́ là việc xảy ra ở bến Phong Kiều nên gọi là Huyền Sử Phong Kiều.

 

--------------------

 

 

                Huyền Sử Phong Kiều

 

 

                Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Khách thiền lần bước bến xưa,

        Nửa đêm, đại ngộ : chuông chùa Hàn San !

 

                Trăng liềm lộng bóng Phật-quang,

        Phong Kiều cùng với Phong Can một đường -

 

                Vui kỳ diệu, Tịnh phi thường !

        Phật đà hiển hiện trời sương sóng ḥ -

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------