Trực Tâm Ca

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Tâm thẳng tắp, ḷng không khúc khuỷu,

                Ứng hợp ngay, thành tựu chuyển tâm !

                     Chân thành, tu luyện âm thầm ,

              Lựa bề nhảy một cái rầm : Ngộ nên ! (1)

*

                Trời mưa tạnh, trăng đèn sáng tỏ,

                Dạ thẳng ngay, lồ lộ đất lành - 

                     Đến khi ngựa đáo công thành,

              Sáng soi Bỉ Ngạn, muôn vành Phật Quang ! 

*

                Cùng nhân thế, thênh thang chân thực,

                Chẳng dối lừa, giành giựt , ghét ghen,

                     Mảnh trăng treo cửa làm đèn,

               Tâm này trăng nọ đóa sen chân t́nh !

*

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) :    Lựa bề nhảy một cái rầm : Ngộ nên !

Muốn Kiến Tánh , cần một nguyên động lực lớn, để tâm ta có thể chuyển một cái rầm ! như Thiền Sư Huyền Giác :

        NHẢY Một Cái vào thẳng đất Như Lai !
                (Chứng Đạo Ca)
Xin xem bài viết " Đại Cương về Phương Thức Thiền Tông ".

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------