Hoàng diễm Hoa

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trần gian tọa lạc hè xuân sắc

             Ấn chứng minh vương Hoàng diễm Hoa

             Bao nhiêu thiền lư về tâm đắc

             Để thấy như như một Tánh nhà

**

**

       Và hay gió bụi miền mưa băo

       Chốc chốc Hoàng Hoa chốc chốc sương

       Để hay nguyệt diễm, nhung, huyền ảo

       Là đóa Chân Tâm, nụ Lạc Thường !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------