Ngoài giáo truyền riêng . . .

 

Truyền riêng là Biệt Truyền

Biệt Truyền chớ chẳng phải Bí Truyền

Gọi là Biệt Truyền nhưng truyền bá trước công chúng

Gọi là Biệt Truyền v́ nhiều người nghe mà chỉ một người ngộ

 

Biệt Truyền v́ là Tâm Truyền . . .

 

 

               Đạo

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Đạo ở tâm ta, chẳng bí truyền !

             Ở từ muôn việc, cảnh thiên nhiên

*

             Ở chốn ruộng nương, miền hải lư,

             Nơi gái giang hồ, nữ chính chuyên-

             Ở việc lớn lao, người dĩnh đạt,

             Vào nơi nhỏ nhít, kẻ huyên thuyên-

*

             Hiển hiện không trung, miền nguyệt điện,

             Ẩn náu vi trần, khí hạo nhiên . . .

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------