Đến Tâm Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Đă để rơi bao tầng nước mắt,

       Đă bao đời lụy sóng phong ba

       Và ngẫm lại thời xưa cũ tắt,

       Phai nḥa, để đến Thực Tâm ta !

**

**

             Vất hết để Thiền Tâm sống dậy !

             Nơi tro tàn, lại nở muôn đèn

             Ngơ ngác , lại như dường tỉnh thấy,

             Con đường đi, trọn Tánh, Tâm, Thiền !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------