Ngàn sao

 

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Ngàn sao trang điểm một trời,

      Ngàn sao sánh với vợi vời một trăng-

 

            Ngàn sao cũng chẳng vĩnh hằng,

      Ngàn sao lấp lánh chịt chằng . . . ngàn sao !

 

            Tinh Bắc Đẩu, bảy v́ cao,

      Ngàn sao : tịch tĩnh, lao xao, chập trùng !

*

            Mai Hôm sao lại về cùng ?

      Ngàn sao tuôn rải như ḷng vị tha,

            Ngàn sao trang điểm Tánh Ta !

------------

Chú thích :

Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------